PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř tuhých paliv - M216008
Anglický název: Solid Fuels: Laboratory
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Beňo Zdeněk Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N216011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Cílem předmětu je osvojení metod stanovení fyzikálně-chemických parametrů tuhých paliv. Součástí předmětu je rovněž provedení spalovacích a pyrolýzních experimentů s následnou analýzou produktů a provedením bilancí. Část práce je zaměřená na zjištění texturních vlastností sorbentů používaných k čištění plynů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět:

metody vzorkování tuhých paliv

přípravu vzorků paliv k základnímu a k analytickému rozboru

stanovení vybraných vlastností uhlíkatých materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z: Laboratorní cvičení z koksárenství a plynárenství. -- Praha : Nakladatelství technické literatury, 1981. -- 177 s., lit.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z tuhých paliv, ÚPKOO, VŠCHT Praha.

Kolektiv autorů: Technický rozbor tuhého paliva - statistické zpracování obsahu vlhkosti, prchavé hořlaviny a popela v tuhém palivu, VŠCHT, Praha

Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z tuhých paliv, VÚHU, Most.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Úvod do laboratoří a školení o bezpečnosti práce

2. Stanovení vybraných texturních parametrů různých druhů sorbentů

3. Stanovení pevnosti sorbentů

4. Testování sorbentů pro odstraňování VOC na pilotní aparatuře. - (stanovení účinnosti adsorpce za různých průtoků vzduchu)

5. Hrubý rozbor tuhých paliv

6. Instrumentální stanovení elementárního složení paliv (C, H, N, S, O)

7. Stanovení spalného tepla a výhřevnosti paliv

8. Provedení spalovacích zkoušek v různých typech lokálních spotřebičů na tuhá paliva

9. Stanovení základního složení spalin a plynných znečišťujících látek v průběhu spalovacích zkoušek

10. Výpočet skutečného objemu spalin za daných vztažných podmínek, výpočet hmotnostní koncentrace polutantů za daných vztažných podmínek a výpočet emisních faktorů znečišťujících látek

11. Provedení látkové a energetické bilance spalování

12. Příprava a provedení nízkoteplotní pyrolýzy paliv, provedení hmotnostní bilance procesu pyrolýzy

13. Analýza plynných, pevných a kapalných produktů pyrolýzy a určení jejich složení a vlastností

14. Termín pro náhradu práce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Laboratoř paliv

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Beňo Zdeněk Ing. Ph.D. (29.01.2018)

Absolvování všech úloh a správné vypracování a odevzdání všech protokolů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha