PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie uhlí - M216010
Anglický název: Coal Technology
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N216013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Vagenknechtová Alice Ing. Ph.D. (22.01.2018)
V předmětu se vyučují základní informace o nalezištích uhlí, technologiích jeho těžby a úpravy a informace o základních technologiích využití uhlí (spalování, zplyňování, zkapalňování, výroba aktivního uhlí). Nedílnou součástí přednášek je také prezentace zaměřená na výrobu a využití alternativních paliv na bázi obnovitelných zdrojů energií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vagenknechtová Alice Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Studenti si díky přednáškám odnesou znalosti o složení uhlí, jeho nálezištích, zásobách, životnosti zásob, technologiích zpracování, významu uhlí mezi palivo-energetickými zdroji i možnostech jeho využití.

Literatura -
Poslední úprava: Vagenknechtová Alice Ing. Ph.D. (09.01.2020)

D. Osborne: The coal handbook, Volume 1, Coal production, 2013

D. Osborne: The coal handbook, Volume 2, Coal utilisation, 2013

Z. Roubíček, Buchtele: Uhlí - zdroje, procesy, užití; Vydavatelství Montanex, Ostrava, 2002

Z. K. Ciahotný: Vlastnosti, výroba a použití uhlíkatých adsorbentů; Skriptum VŠCHT Praha, 2003

D. K. Ciahotný: Energetické zdroje České republiky a jejich předpokládaný vývoj; Skriptum VŠCHT Praha, 2003

D. Orhan Kural: Coal -Resources, Properties, Utilization, Pollution; Istambul 1995

Studijní opory -
Poslední úprava: Vagenknechtová Alice Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Ullmann - encyklopedie průmyslové chemie: http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Zápisky z přednášek

Metody výuky -
Poslední úprava: Vagenknechtová Alice Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Dvě hodiny přednášek týdně, zakončené písemnou a ústní zkouškou

Sylabus -
Poslední úprava: Vagenknechtová Alice Ing. Ph.D. (10.09.2019)

1. Podíl uhlí mezi primárními zdroji energie, výskyt uhlí

2. Ekologické limity, postavení uhlí mezi zdroji energie

3. Způsoby těžby černého a hnědého uhlí

4. Úpravnické procesy, technologické postupy sušení, mletí a briketování uhlí

5. Teorie vzniku uhlí, hodnocení kvality uhlí

6. Uhlíkaté adsorpční materiály

7. Problematika koksování

8. Postupy zplyňování

9. Čištění a zpracování vyrobeného plynu

10. Postupy přímého a nepřímého zkapalňování uhlí

11. Využití uhlí k energetickým účelům, spalovací procesy

12. Vznik škodlivin při spalování uhlí, primární možnosti jejich omezování

13. Technologie záchytu CO2 ze spalin a jeho ukládání do podzemí

14. Termické zpracování uhlí a biomasy

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Zpracování a využití uhlí a plynu

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Vagenknechtová Alice Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Aktivní účast na přednáškách.

Úspěšné absolvování zkouškového testu.

Úspešné absolvování ústní části zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha