PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř analytiky ovzduší - M216011
Anglický název: Atmosphere Analytics: Laboratory
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tekáč Viktor Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N216014
Je záměnnost pro: AM216011
Anotace -
Cílem předmětu je osvojení metod stanovení základních látek znečišťujících prostředí, a to v odpadních plynech, ve venkovním i vnitřním ovzduší.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: vzorkovat plyny, upravit je k analýze, provést základní analýzu vzorku plynu, vyjádřit výsledky měření v předesané formě.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z: Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z analytiky ovzduší, Ústav plynárenství koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT Praha.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní opory -

http://www.epa.gov

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Sylabus -

1. Chromatografické stanovení uhlovodíků v ovzduší.

2. Potenciometrické a fotometrické stanovení amoniaku v ovzduší.

3. Stanovení oxidů dusnatého a dusičitého v ovzduší.

4. Stanovení nízkých koncentrací sulfanu.

5. Thorinová metoda stanovení oxidu siřičitého v odpadních plynech.

6. Stanovení tuhých znečišťujících látek v ovzduší .

7. Fotometrické stanovení formaldehydu .

8. Stanovení vodní páry v ovzduší a odpadních plynech.

9. Kontinuální stanovení hlavních plynných znečišťujících látek ve spalinách.

10. Stanovení plynných anorganických sloučenin fluoru v odpadních plynech.

11. Kontinuální stanovení celkového plynného organického uhlíku.

12. Řízení a měření průtoku vzorku plynu odběrným zařízením.

13. Termín pro náhradu práce

14. Termín pro náhradu práce

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytika ovzduší

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou pro zakončení předmětu je absolvování všech laboratorních prací. Žádná laboratorní práce nesmí být hodnocena F.

Poslední úprava: Tekáč Viktor (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha