PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Spalování paliv - M216014
Anglický název: Combustion of Fuels
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tekáč Viktor Ing. Ph.D.
Záměnnost : N216019
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami výpočtu látkové a energetické bilance při spalování plynných paliv, s chemismy hoření plynů a tvorby látek znečišťujících životní prostředí. Vedle základního přehledu energetických a technologických zařízení spalujících plynná paliva je pozornost věnována i spalování kapalných a plynných paliv ve spalovacích motorech a vlivu paliva na chod provoz motorů a emise škodlivin. Pozornost je věnována rovněž zařízením pro odstraňování škodlivin z výfukových plynů a možnostem využití alternativních motorových paliv.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

výpočítat základní energetické charakteristiky plynných paliv v souladu s mezinároními technickými a legislativními normami

provést exaktní látkovou bilanci spalování plynných paliv

výpočítat rychlost hoření, meze zápalnosti a meze výbušnosti hořlavých plynů a par

popsat konstrukci zařízení spalujících plynná paliva

aplikovat metody snižování emisí látek vznikajících při spalování plynných paliv

orientovat se v problematice spalování motorových paliv a emisí vznikajících při jejich spalování

popsat opatření a zařízení pro snižování emisí škodlivin ve výfukových plynech spalovacích motorů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z: Kolektiv autorů:Plynárenská příručka, GAS s.r.o., Praha 1997, ISBN 80-902339-6-1

D: Chung K. Law: Combustion Physics, Cambridge University Press, Cambridge and New York 2006, ISBN 0-521-87052-6

D: Ashwani K. Gupta and David G. Lilley (Editors): High Temperature Air Combustion, CRC Press, Boca Raton 2003, ISBN 0-8493-1036-9

D: Guibet J.C.: Fuels and engines, Éditions Technip, Paris 1999, ISBN 2-7108-0751-3

Poslední úprava: Šimáček Pavel (19.06.2024)
Studijní opory -

http://www.tzb-info.cz

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy a definice, klasifikace topných plynů, stavové chování topných plynů, standardizované plynárenské stavové rovnice

2. Látková a energetická bilance spalování topných plynů, spalné teplo a výhřevnost - standardizované metody stanovení

3. Difúzní a kinetické spalování topných plynů

4. Vznícení a zápalná teplota, meze zápalnosti, spalovací rychlost, stabilita plamene

5. Metody výpočtu teploty plamene, tepelná disociace spalin

6. Záměnnost topných plynů, mechanismy hoření plynných paliv

7. Anorganické polutanty - vznik při spalování plynných paliv a způsoby omezování jejich emisí

8. Organické polutanty - vznik při spalování plynných paliv a způsoby omezování jejich emisí

9. Hořáky a spalovací zařízení pro specifické technické aplikace

10. Podmínky pro uskutečnění spalovacího procesu, homogenní a heterogenní spalování, spalování paliv ve spalovacích motorech, dělení spalovacích motorů podle funkce, konstrukce a oblasti použití

11. Spalování paliv v zážehových motorech, vlastnosti automobilových benzinů a jejich vliv na provoz motoru, alternativní paliva pro zážehové motory

12. Spalování paliv ve vznětových motorech, vlastnosti dieselových paliv a jejich vliv na provoz motoru, alternativní paliva pro vznětové motory

13. Spalování paliv v leteckých pístových a turbínových motorech, paliva pro letecké motory (vlastnosti, kvalitativní ukazatele)

14. Emise vznikající při spalování motorových paliv, faktory ovlivňující tvorbu emisí škodlivin, zařízení pro dodatečnou úpravu složení spalin

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Vstupní znalosti v rozsahu předmětu Fyzikální chemie A nebo srovnatelného předmětu bakalářského studia

Poslední úprava: Cibulková Jana (08.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou zakončení předmětu je udělení zápočtu a absolvování písemné a ústní zkoušky. Zápočet je udělen na základě výsledku hodnocení zápočtového testu, nesmí být hodnocen F. Písemná ani ústní část zkoušky nesmí být hodnoceny F. Pro určení výsledné známky mají hodnocení písemné části a ústní části zkoušky stejnou váhu.

Poslední úprava: Tekáč Viktor (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.7 20
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha