PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Plynná biopaliva - M216017
Anglický název: Gaseous Biofuels
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kyselová Veronika Ing. Ph.D.
Záměnnost : N216029
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Mezi plynná biopaliva lze zařadit bioplyn, skládkový plyn nebo také plyny vznikající při pyrolýze pevných a kapalných produktů. Tento předmět je rozdělen do několika tématických okruhů. V první části je výuka zaměřena na bioplyn, jeho vznik, chemické složení, technologie výroby, čištění bioplynu na biomethan, možnosti využití bioplynu v České republice a v zahraničí. Poslední část předmětu je zaměřena na pyrolýzní plyny, jejich vznik, úpravu a využití. Během přednášek bude uskutečněna exkurse na bioplynovou stanici, aby si studenti mohli ověřit své teoretické znalosti.
Poslední úprava: Kubová Petra (29.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Podstatu vzniku bioplynu z organického materiálu.

Vyhodnotit základní parametry substrátů pro vznik bioplynu.

Stanovit minoritní složky v bioplynu.

Základní požadavky a technologie pro přečištění bioplynu na kvalitu zemního plynu.

Orientovat se v problematice pyrolýzních plynů, jejich vzniku, čištění a uplatnění.

Poslední úprava: Kyselová Veronika (25.01.2018)
Literatura -

Z: Straka F. a kol.: Bioplyn - příručka pro výuku, projekci a provoz bioplynových systémů, GAS, Praha, 2006, 80-7328-090-6.

Z: Wellinger A., Murphy J., Baxter D.: The biogas handbook, Science, production and applications, Woodhead Publishing Limited, 2013, ISBN: 978-0-85709-498-8.

D: EDER Barbara, SCHULZ Heinz: Bioplyn v Praxi, Hel, 2004, 80-86167-21-6.

D: Kolektiv autorů: Průvodce výrobou a využitím bioplynu, CZ Biom, 2009, ISBN: 978-80-903777-5-2.

D: Skoblia S.: Úprava a složení plynu ze zplyňování biomasy, disertační práce, VŠCHT Praha, 2004

Poslední úprava: Kyselová Veronika (25.01.2018)
Studijní opory -

http://www.biogaspartner.de/

http://www.ngva.cz/

http://www.czba.cz/

http://www.biom.cz

Poslední úprava: Kyselová Veronika (25.01.2018)
Sylabus -

1. Úvodní terminologie, historie, plynná biopaliva

2. Princip tvorby bioplynu

3. Chemické složení bioplynu, fyzikálně-chemické vlastnosti

4. Technologie výroby bioplynu

5. Skládkový plyn

6. Bioplyn a životní prostředí

7. Čištění bioplynu

8. Zušlechťování bioplynu na biomethan

9. Možnosti využití bioplynu - kogenerace a palivové články

10. Možnosti využití bioplynu - Stirlingovy motory a ORC systém

11. Termochemická konverze biomasy a typy zplyňovacích generátorů na biomasu

12. Čištění pyrolýzního plynu a jeho využití

13. Technologie Power To Gas

14. Exkurze na bioplynovou stanici

Poslední úprava: Kubová Petra (29.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Vstupní znalosti v rozsahu předmětů Obecná a anorganická chemie I, Fyzikální chemie A nebo analogických předmětů bakalářského studia.

Poslední úprava: Cibulková Jana (08.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro úspěšné zakončení předměty je nutné uspět v písemné (50 %) i ústní zkoušce (50 %).

Poslední úprava: Kyselová Veronika (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha