PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu - M216019
Anglický název: Safety and reliability in the power engineering and the other industry
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Berka Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N216001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit posluchače s chápáním a vnímáním rizik ve vztahu k technickým a technologickým procesům. Předmět je zaměřen především na chemické a energetické výrobny (s důrazem na zařízení využívající jadernou energii) a rizika a nebezpečí s nimi spojená. V neposlední řadě předmět rozvíjí samostatnou práci studentů, prezentační schopnosti, seznamuje studenty s novými trendy v oboru. Předmět je koncipován jako 2 hod. přednášek a 1 hod. cvičení týdně. Během přednášek probíhají přednášky a diskuse se studenty na dané téma. V rámci některých přednášek je ověřováno pochopení získaných vědomostí pomocí malého průběžného testu. V čase vyhrazeném cvičení se studenti samostatně věnují seznamování z programem Aloha a vypracování projektu, seznamují se z databází PRIS a dalšími užitečnými zdroji informací doplňující informace získané na přednáškách, připravují se na prezentaci zápočtových referátů.
Poslední úprava: Berka Jan (20.10.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • rozlišit pojmy nebezpečí, riziko, ohrožení
 • znát rozdíly mezi rizikem a vnímání rizika
 • základy problematiky klasické a jaderné energetiky
 • odhadnout rizika a úskalí energetických a chemických výrob i některých dalších vybraných odvětví (včetně VaV)
 • modelovat jednoduché rizikové situace pomocí volně šiřitelného počítačového software
 • základy hodnocení bezpečnosti, životnosti, spolehlivosti energetických a chemických výrob
 • pracovat samostatně i ve skupinách a prezentovat své myšlenky před publikem
 • především získají praktické poznatky během exkurzí do průmyslových podniků a VaV institucí.
Poslední úprava: Berka Jan (08.09.2023)
Literatura -

Z: interní studijní materiály, prezentace předmětu promítané na přednáškách, ISBN: 0-00-00000

D: J. Bečvář: Jaderné elektrárny, SNTL, rok vydání: 1981, ISBN: 04-237-81

D: Ľ. Jelemenský, J. Labovský, Z. Labovská, J. Markoš: Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov,Slovenská technická univerzita v Bratislave 2011, ISBN: 0-00-00000

D: Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar: Chemical Process Safety - Fundamentals with Applications, ISBN: 0-13-018176-5

D: Z. Kříž: Vznik a historie státního dozoru nad jadernou bezpečností Československé komise pro atomovou energii (1970-1992), Zsolt Staník, Praha 2012, ISBN: 978-80-904045-4-0

D: B. Heřmanský, I. Štoll: Energie pro 21. století, ČVUT 1992, ISBN: 80-01-00817-7

D: P. Otčenášek: Jaderná energie, 2001, ISBN:0-00-0000. Elektronická verze bude poskytnuta studentům během výuky.

D: Serhii Plokhy: Černobyl. Historie jaderné katastrofy, 2019, Jota, ISBN: 978-80-756-5462-5

Poslední úprava: Berka Jan (08.09.2023)
Studijní opory -

www.sciencedirect.com

http://www.osti.gov/bridge/

www.enpedie.cz

http://www.world-nuclear.org/

http://www.epa.gov/OEM/content/cameo/aloha.htm

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Sylabus -

1. Význam hodnocení rizika, základní pojmy, historie a současnost hodnocení rizik

2. Rozbor závažných průmyslových havárií. Havárie s únikem radioaktivních látek

3. Základy toxikologie

4. Technologie a jejich rizika spojená s výrobou energie. Stručná historie využití jaderné energie pro civilní účely. Specifika a základní pojmy z jaderné energetiky.

5. Základní typy běžných výroben energie využívajících jadernou energie. Charakteristika, konstrukce, rizika, bezpečnost a spolehlivost.

6. Aspekty využití rychlých reaktorů a inovovaných typů jaderných reaktorů v energetice.

7. Specifika klíčových komponent jaderných energetických zařízení.

8. Vybraná specifika materiálů zejména v jaderné energetice.

9. Voda jako chladivo a teplonosné médium v energetice. Vliv kvality tohoto chladiva na bezpečnost a spolehlivost energetické výrobny.

10. Pokročilé jaderné systémy pro výrobu energie (reaktory Generace IV) a jejich bezpečnost a spolehlivost.

11. Pokročilé technologie v energetice- vodíkové technologie, CCS, úspory energie a další.

12. Problematika radioaktivních odpadů, radiační ochrana a hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti, rizika spojená s využitím zdrojů ionizujícího záření.

13. Odborná exkurze

14. Prezentace zápočtových referátů studentů. Obhajoba individuálního projektu řešeného pomocí programu Aloha

Předmět je koncipován jako 2 hod. přednášek a 1 hod. cvičení týdně. Během přednášek probíhají přednášky a diskuse se studenty na dané téma. V rámci některých přednášek je ověřováno pochopení získaných vědomostí pomocí malého průběžného testu. V čase vyhrazeném cvičení se studenti samostatně věnují seznamování z programem Aloha a vypracování projektu, seznamují se z databází PRIS a dalšími užitečnými zdroji informací doplňující informace získané na přednáškách, připravují se na prezentaci zápočtových referátů.

Poslední úprava: Berka Jan (22.10.2023)
Vstupní požadavky -

Budou vyžadovány základní znalosti z oboru energetiky (účinnost, energetické cykly, typy energetických výroben, atd.) dále základní vlastnosti z oblasti koroze a hodnocení vlastností kovových materiálů

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství A, Fyzikální chemie A

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (01.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

V předmětu je kladen důraz na různé aktivity studentů během výuky předmětu. Studenti se účastní diskuse na téma, které je na přednášce probíráno, zpracovávají ve skupinách krátké prezentace na zadaná témata související s výukou, vypracovávají samostatné referáty, atd. Získané znalosti studentů jsou během semestru prověřovány formou krátkých průběžných testů. Zmíněné aktivity jsou bodově hodnoceny. Vyučující průběžně informuje studenty o počtu dosažených bodů.

Kromě zmíněných aktivit se mohou studenti účastnit exkurzí (1 exkurze je povinná) a samostatně zpracovávají projekt dle zadání s využitím programu Aloha (freeware).

Ke získání zápočtu z předmětu je zapotřebí splnění těchto podmínek zároveň:

 • získat alespoň 200 bodů ze všech bodovaných aktivit
 • mít účast alespoň na jedné exkurzi v rámci předmětu
 • přednést alespoň jeden referát na téma související s předmětem (dle dohody s vyučujícím)

Pokud student nemůže splnit některou z uvedených podmínek ze závažných důvodů, řeší s vyučujícím individuálně.

Pro úplné zakončení předmětu je pak zapotřebí zápočet a odevzdat úplné řešení výše uvedeného projektu. Výsledná známka závisí na součtu bodů ze všech průběžných aktivit, přičemž 200 - 229 bodů = E, 230 - 259 bodů = D, 260 - 389 bodů = C, 290 - 319 bodů = B, 320 a více bodů = A.

Poslední úprava: Berka Jan (22.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.4 10
Obhajoba individuálního projektu 0.3 9
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Práce na individuálním projektu 1.1 30
Účast na seminářích 0.5 15
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Domácí příprava na výuku 10
Protokoly z individuálních projektů 20
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha