PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Patogeny a rizikové organismy v životním prostředí - M217024
Anglický název: Pathogens and hazardous microorganisms in the environment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Kok Dana Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kok Dana Ing. Ph.D. (20.01.2018)
Studenti budou seznámeni s jednotlivými skupinami patogenních a rizikových mikroorganismů z hlediska jejich výskytu, taxonomie a působení na člověka. Popsány budou metody detekce těchto organismů a to jak standardní, dle platné legislativy, tak i modernější, používané spíše k výzkumným účelům. Cvičení budou věnována především případovým studiím, legislativě a laboratorním metodám.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kok Dana Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Po absolvování předmětu bude student znát patogenní a rizikové organismy vyskytující se v životním prostředí ČR a ty nejběžnější mimo ČR. Bude je umět taxonomicky zařadit a vědět, jaká rizika přináší lidem. Osvojí si teoretické a částečně praktické znalosti o metodách detekce těchto organismů. Bude umět popsat princip rezistence bakterií na antibiotika a koloběh rezistentních genů v životním prostředí.

Literatura -
Poslední úprava: Kok Dana Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P., 2017. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0

D:Mishra S.K., & Agrawal D. 2012. Concise Manual of Pathogenic Microbiology, Wiley, Somerset. Available from: ProQuest Ebook Central. [22 January 2018].

D:Percival S.L., Yates M.V., Williams D.W., Chalmers R.M., Gray N.F. 2013. Microbiology of waterborne diseases: microbiological aspects and risks. London: Elsevier.

D:Wilson B.A., Salyers A.A., Whitt D.D., Winkler M.E. 2011. Bacterial Pathogenesis: A Molecular Approach. ASM Press, 3rd Ed.

D:Popp J., Bauer M. 2015. Modern Techniques for Pathogen Detection. John Wiley & Sons.

Studijní opory
Poslední úprava: Kok Dana Ing. Ph.D. (20.01.2018)

http://www.szu.cz/

http://www.who.int/en/

https://www.frontiersin.org/journals/microbiology

Metody výuky
Poslední úprava: Kok Dana Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Posluchač je seznámen na teoretické úrovni s oborem mikrobiologie se zaměřením na rizikové organismy pro člověka vyskytující se v životním prostředí ČR, a okrajově i celosvětově.

Součástí výuky jsou cvičení, kde se probírají případové studie, legislativní opatření týkající se rizikových mikroorganismů v životním prostředí a metody identifikace organismů. Dostupné metody identifikace jsou studentům prakticky ukázány v laboratořích.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Kok Dana Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Aktivní účast na přednáškách/cvičeních 10 %

Absolvování studentského projektu 30 %

Ústní zkouška 60 %

Sylabus
Poslední úprava: Kok Dana Ing. Ph.D. (20.01.2018)

1. Úvod do problematiky, definice rizik (epidemie), metody hodnocení prevalence, rozdělení rizikových oblastí, člověk a prostředí, zdravotnictví a bezpečnost

2. Klasifikace patogenních a rizikových organismů v životním prostředí (voda, vzduch, půda, hostitel), sérotypizace, imunologie

3. Bakteriální patogeny a rizikové organismy v životním prostředí (interakce s hostitelem, způsobená onemocnění, prevalence) I.

4. Bakteriální patogeny a rizikové organismy v životním prostředí (interakce s hostitelem, způsobená onemocnění, prevalence) II.

5. Bakterie rezistentní na antibiotika (princip působení/rezistence, koloběh v životním prostředí, důsledky rezistence)

6. Jednobuněčná eukaryota riziková pro člověka v prostředí (Giardia, Cryptosporidium, améby, jiní prvoci a nebezpečí i mimo ČR)

7. Mnohobuněčná eukaryota riziková pro člověka v prostředí (houby – plísně a kvasinky, hlísti, tasemnice, motolice i mimo ČR)

8. Životní cykly virů, jejich klasifikace

9. DNA a RNA viry způsobující onemocnění člověka

10. Organismy produkující algogenní a toxigenní látky, riziko pro člověka, monitoring, organoleptické závady vod (konzumace vody, koupání, aerosol)

11. Metody detekce a identifikace rizikových organismů (kultivace, biochemické metody, metody molekulární biologie)

12. Příklady epidemií způsobených mikrobiální kontaminací pitných vod, legislativa, direktivy WHO, případové studie

13. Exkurze

14. Studentský projekt (skupinová prezentace studentů na vybrané téma rizik a patogenů)

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

Nejsou.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (24.01.2018)

90% účast na přednáškách, aktivní účast na cvičeních, zpracování případové studie a její prezentace. Po udělení zápočtu, možnost zápisu na termín zkoušky. Zkouška ústní formou přezkoušení znalostí z celého předmětu, teoretické i praktické zkušenosti.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha