PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř udržitelného rozvoje - M217030
Anglický název: Laboratory of Sustainability Development
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními postupy a metodami hodnocení složek životního prostředí (voda, technologie, biota). Vymezena je specifikace biologických oborů a metod studia včetně kooperace s dalšími oblastmi, např. chemie, technologie, environmentální studie a praxe. Pro hodnocení kvality různého typu matric (voda, sedimenty, nárosty, biofilmy, kaly) se používají biologické metody založené na hydrobiologickém rozboru (mikroskopie) a mikrobiologickém rozboru (kultivace). Charakterizovány jsou metody odběru vzorků, zpracování vzorků v terénu a v laboratoři. Bližší specifikace studovaných organismů (prokaryota, eukaryota). Interpretace bioindikátorů podmínek prostředí včetně možnosti jejich identifikace (povrchové vody, rekreační vody, eutrofizace, technologická voda, upravovaná voda, odpadní voda apod.).
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)

Studenti budou umět:

1. Pracovat s mikroskopem a připravovat si vzorky pro mikroskopii.

2. Základní kultivační techniky včetně konfirmace a vyhodnocení.

3. Využít bioindikaci k posouzení hodnocené matrice (vzorek, prostředí, technologie).

4. Aplikovat výsledky rozboru matrice v praxi.

Literatura
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)

Z:Říhová Ambrožová J., Vejmelková D., Čiháková P.,Technická mikrobiologie a hydrobiologie,2017,ISBN 978-80-7080-986-0

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,2001,ISBN 80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,2002,ISBN 80-7080-496-3

Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,2008,ISBN 978-80-7080-676-0

D:Říhová Ambrožová J.,Baumruková L.,Zuzáková J.,Vejmelková D., Novotná J.,Biocenózy vodních biotopů – Biocenosis of Water Biotopes – Biocenosis de hábitat acuático,2020,ISBN 978-80-7592-064-5

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,ISBN 978-80-7080-007-2

D:Říhová Ambrožová J.,Trögl J.,Standardní postupy environmentální mikrobiologie.Návody úloh a laboratorních cvičení, 2014,ISBN 978-80-7414-817-0 (brož.),ISBN 978-80-7414-854-5 (online: pdf)

D:Říhová Ambrožová J.,Atlas mikroorganismů,2014,ISBN 978-80-7414818-7 (brož.),ISBN 978-80-7414-855-2 (online: pdf)

Sylabus
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)

1. Specifikace biologických metod (zásady, postupy, normy)

2. Metody odběru vzorků, analýzy, normy (legislativa)

3. Specifikace organismů (řasy, mikromycety, bakterie, prvoci, mnohobuněční)

4. Mikroskop, mikroskopování a techniky (preparáty, barvení, fluorescence)

5. Metody a zásady práce v mikrobiologické laboratoři (ředění, příprava vzorků, média)

6. Kultivační techniky (aerobní, anaerobní)

7. Využití mikroskopie v technologii vody (úprava, čištění apod.)

8. Hodnocení kvality vod, nárostů a bioty, saprobiologie (bioindikace)

9. Využití mikrobiologie v technologii vody (úprava, čištění apod.)

10. Bioindikátory, indikátory hygienické nezávadnosti vody a kvality vody

11. Eutrofizace, znečištění, toxicita

12. Screeningové metody a mikrobiotesty

13. Interpretace výsledků stanovení

14. Legislativa

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)

Nejsou.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (14.01.2021)

70 % účast v laboratořích, 30 % protokoly a testy.

 
VŠCHT Praha