Chemie energetických oběhů - M218008
Anglický název: Chemistry of the Power Cycle
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Parschová Helena doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N218020
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je zaměřen na získání znalostí předúpravy a úpravy vody pro energetická zařízení, aby byl zajištěn jejich bezporuchový chod. Součástí předmětu je také charakteristika jednotlivých typů vod (přídavná, napájecí, kotelní, teplá užitková a oběhová voda, kondenzát) a páry (sytá a přehřátá) vyskytujících se v energetických zařízeních. Nedílnou součástí předmětu je seznámení s ČSN normami zabývajícími se vodou a párou pro tepelná energetická zařízení.
Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Navrhnout technologii úpravy daného typu vody v energetickém zařízení. Znát postupy odstraňování nerozpuštěných, koloidních a rozpuštěných látek, odplynění a alkalizace. Dále využívat ionexové a membránové technologie k úpravě technologických vod.

Charakterizovat jednotlivé typy vod a par v energetických zařízeních a znát příslušné ČSN normy zabývající se vodou a párou pro tepelná energetická zařízení.

Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Literatura -

R:Panáček F.,Eliášek J.,Chemie energetických oběhů,VŠCHT Praha,1992

R:Karas F.,Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965

R:Hübner P. a kol.,Úprava vody pro průmyslové účely,VŠCHT Praha,2006,80-7080-624-9

A:Vošta J.Matějka Z.,Macák J.,Energetika,VŠCHT Praha,1999,80-7080-358-4

A:Wünsch J.,Technická příručka pro pracovníky oboru úprav vod,ČKD Dukla,1981

A:Jiříček I.,Konstrukce základních prvků tepelných elektráren,VŠCHT Praha,1997,80-7080-297-9

A:ČSN 077401,Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa,1992

A:ČSN 077403,Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry 8 MPa a vyšším,1982

A: ČSN EN 12952, Vodotrubné kotle a pomocná zařízení, 2008

Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-624-9/pages-img/

Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Sylabus -

1. Fyzikálně-chemické základy chemie a technologie vody

2. Součásti přírodních vod

3. Odstraňování suspendovaných a koloidních látek

4. Odstraňování rozpuštěných látek

5. Úprava vody ionexovými a membránovými postupy

6. Odplynění vody

7. Alkalizace

8. Chemické režimy

9. Kotelní voda

10. Technicky čistá pára

11. Kondenzátní hospodářství, úprava kondenzátu

12. Úprava chladící vody

13. Úprava vody pro teplovodní a horkovodní systémy

14. Úprava vody pro jaderné elektrárny

Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Energetika

Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

projekt

test

ústní zkouška

Poslední úprava: Parschová Helena (14.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140