PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemie energetických oběhů - N218020
Anglický název: Chemistry of the Power Cycle
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Parschová Helena doc. Dr. Ing.
Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M218008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na získání znalostí předúpravy a úpravy vody pro energetická zařízení, aby byl zajištěn jejich bezporuchový chod. Součástí předmětu je také charakteristika jednotlivých typů vod (přídavná, napájecí, kotelní, teplá užitková a oběhová voda, kondenzát) a páry (sytá a přehřátá) vyskytujících se v energetických zařízeních. Nedílnou součástí předmětu je seznámení s ČSN normami zabývajícími se vodou a párou pro tepelná energetická zařízení.
Poslední úprava: Parschová Helena (13.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Navrhnout technologii úpravy daného typu vody v energetickém zařízení. Znát postupy odstraňování nerozpuštěných, koloidních a rozpuštěných látek, odplynění a alkalizace. Dále využívat ionexové a membránové technologie k úpravě technologických vod.

Charakterizovat jednotlivé typy vod a par v energetických zařízeních a znát příslušné ČSN normy zabývající se vodou a párou pro tepelná energetická zařízení.

Poslední úprava: Parschová Helena (19.11.2012)
Literatura -

R:Panáček F.,Eliášek J.,Chemie energetických oběhů,VŠCHT Praha,1992

R:Karas F.,Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965,0423765

R:Hübner P. a kol.,Úprava vody pro průmyslové účely,VŠCHT Praha,20068070806249

A:Vošta J.Matějka Z.,Macák J.,Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584

A:Wünsch J.,Technická příručka pro pracovníky oboru úprav vod,ČKD Dukla,1981,0609681

A:Jiříček I.,Konstrukce základních prvků tepelných elektráren,VŠCHT Praha,1997,8070802979

A:ČSN 077401,Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa,1992

A:ČSN 077403,Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry 8 MPa a vyšším,1982

Poslední úprava: Parschová Helena (07.08.2013)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-624-9/pages-img/

Poslední úprava: Parschová Helena (13.08.2013)
Sylabus -

1. Fyzikálně-chemické základy chemie a technologie vody

2. Součásti přírodních vod

3. Odstraňování suspendovaných a koloidních látek

4. Odstraňování rozpuštěných látek

5. Úprava vody ionexy a membránovými postupy

6. Odplynění vody

7. Alkalizace

8. Chemické režimy

9. Kotelní voda

10. Technicky čistá pára

11. Kondenzátní hospodářství, úprava kondenzátu

12. Úprava chladící vody

13. Úprava vody pro teplovodní a horkovodní systémy

14. Úprava vody pro jaderné elektrárny

Poslední úprava: Parschová Helena (13.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Energetika

Poslední úprava: Parschová Helena (13.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 10
Ústní zkouška 90

 
VŠCHT Praha