PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř analýzy paliv - M228002
Anglický název: Fuel Analysis Laboratory
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Anotace -
Cílem laboratoří je seznámit studenty s vybranými metodami analýzy a hodnocení fyzikálně-chemických vlastností plynných, kapalných a tuhých paliv. Studenti si v rámci laboratoří osvojí i vybrané metody vzorkování a seznámí se s hodnocením texturních vlastností sorbentů používaných k čištění plynů.
Poslední úprava: Staš Martin (05.02.2024)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• vybrané metody vzorkování paliv

• přípravu vzorků paliv k analytickému rozboru

• stanovení vybraných vlastností plynných, kapalných a tuhých paliv

• stanovení vybraných vlastností sorbentů.

Poslední úprava: Staš Martin (05.02.2024)
Literatura

Z: Návody pro laboratorní cvičení z plynných paliv, Ing. Veronika Vrbová, Ph.D. a kolektiv autorů, VŠCHT Praha, 2017.

Z: Laboratorní cvičení z koksárenství a plynárenství. -- Praha : Nakladatelství technické literatury, 1981. -- 177.

J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

Poslední úprava: Staš Martin (05.02.2024)
Studijní opory

www.tzb-info.cz

www.czba.cz

Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z tuhých paliv, ÚPKOO, VŠCHT Praha.

Kolektiv autorů: Technický rozbor tuhého paliva - statistické zpracování obsahu vlhkosti, prchavé hořlaviny a popela v tuhém palivu, VŠCHT, Praha

Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z tuhých paliv, VÚHU, Most

Poslední úprava: Staš Martin (05.02.2024)
Metody výuky

Laboratoř probíhá v jednotlivých týdnech, kdy studenti pracují na vybraných laboratorních pracích.

Poslední úprava: Staš Martin (05.02.2024)
Sylabus -

1. Úvod do laboratoří a školení o bezpečnosti práce

2. Hrubý rozbor tuhých paliv a stanovení elementárního složení (C, H, N, S, O)

3. Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

4. Odběry vzorků plynu

5. Chromatografický rozbor plynu

6. Stanovení sulfanu v plynu

7. Stanovení amoniaku v plynu

8. Stanovení vody v ropě a v ropných produktech

9. Stanovení síry v ropných produktech

10. Preparativní skupinová analýza ropných produktů.

11. Stanovení obsahu bionafty a oxidační stability motorových naft

12. Stanovení chemického složení automobilových benzínů

13. Stanovení složení bionafty

14. Stanovení vybraných texturních parametrů různých druhů sorbentů

Poslední úprava: Staš Martin (05.02.2024)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Staš Martin (05.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Účast studenta na všech laboratorních pracích (30 %).

Odevzdání protokolů ke všem pracím v daném časovém úseku (30 %).

Ohodnocení všech laboratorních prací (40 %).

Absolvování všech úloh a správné vypracování a odevzdání všech protokolů.

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (i) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (ii) vlastní experimentální práci a (iii) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Poslední úprava: Staš Martin (05.02.2024)
 
VŠCHT Praha