PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie pevných paliv - M228003
Anglický název: Solid Fuel Technology
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Beňo Zdeněk Ing. Ph.D.
Anotace -
Hlavním záměrem předmětu je shrnutí současného stavu poznání, které se týká energetického a chemického využívání pevných paliv. Pozornost bude zaměřena jak na fosilní pevná paliva (uhlí), tak na obnovitelná (biomasa) a alternativní paliva (TAP). Cílem kurzu přednášek je zlepšení orientace posluchačů v této oblasti a získání znalostí nutných pro úspěšné uplatnění absolventů v praxi. V předmětu budou studenti seznámeni se zdroji jednotlivých kategorií paliv, jejich charakterizací, specifiky jejich získávání a úpravy a s technologiemi jejich koncového energetického a jiného využití. Bude diskutována problematika výroby vysokopecního koksu, jakožto suroviny v současnosti nezbytné pro vysokoobjemovou výrobu železa. Tyto technologie budou diskutovány jak z hlediska jejich účinnosti, tak například i z pohledu vlivu na životní prostředí. Posluchači budou seznámeni s demonstračními i s komerčními technologiemi jak z Česka, tak ze světa.
Poslední úprava: Beňo Zdeněk (27.02.2024)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají znalosti o složení jednotlivých druhů pevných paliv, jejich nalezištích, zásobách, technologiích zpracování, významu jednotlivých paliv mezi palivo-energetickými zdroji a možnostech jejich využití.

Studenti rovněž získají znalosti o základních technologiích výroby koksu, zpracování a využití hlavních produktů koksování uhlí, dále budou informováni o výpočtech základních aparátů používaných v chemické části koksovny a vlivu technologie koksování uhlí na životní prostředí.

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (21.02.2024)
Literatura -

D. Osborne: The coal handbook, Volume 1, Coal production, 2013

D. Osborne: The coal handbook, Volume 2, Coal utilisation, 2013

Z. Roubíček, Buchtele: Uhlí - zdroje, procesy, užití; Vydavatelství Montanex, Ostrava, 2002

D.: Vladimír Šebelík: Koksárenství v Českých zemích a na Slovensku; Hutní projekt Frýdek- Místek, 1996

D.: Orhan Kural: Coal ISBN 975-95701-1-4, Istanbul, 1995

D: Brown, R. C.: Thermochemical Processing of Biomass. Conversion into Fuels, Chemicals and Power. Wiley, United Kingdom (2011); ISBN 978-0-470-72111-7.

D: Knoef, H.: Handbook Biomass Gasification. BTG, Netherlands (2005); ISBN 90-810068-1-9.

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (21.02.2024)
Studijní opory -

Elektronické přednášky zveřejněné v e-learningovém kurzu.

Ulmanova encyklopedie průmyslové chemie http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

http://biom.cz/cz/odborne-clanky

http://biomassenergyfndn.org/bef/

http://www.ecn.nl/publications/recent

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (21.02.2024)
Metody výuky

2 hodiny přednášek + 1 hodina cvičení týdně

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (21.02.2024)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Pro úspěšné zakončení předmětu musí student v písemné části zkoušky získat alespoň 50 % bodů a u ústní části zkoušky odpovědět alespoň 50 % otázek správně.

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (21.02.2024)
Sylabus -

1) Pevná fosilní paliva – jejich vznik a těžba

2) Pevná biopaliva a alternativní paliva

3) Procesy úpravy pevných paliv

4) Hodnocení kvality pevných paliv – analytické postupy

5) Využití pevných fosilních paliv k energetickým účelům, spalovací procesy

6) Termochemická konverze pevných biopaliv a alternativních paliv-výroba kapalných paliv

7) Zplyňování pevných paliv a biopaliv – čištění a zpracování vyrobeného plynu

8) Tepelná karbonizace uhlí – výroba koksu

9) Koksovna I – příprava vsázky, karbonizační pece

10) Koksovna II - chemické provozy koksovny, jejich funkce, získávání vedlejších produktů koksování

11) Zpracování vedlejších produktů koksování

12) Uhlíkaté adsorpční materiály

13) Ekologické aspekty využívání pevných paliv

14) Problematika emisí CO2 a technologií CCS

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (21.02.2024)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Cibulková Jana (18.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Individuální inženýrský projekt (výpočet zadané konkrétní úlohy)

Zkouškový test

Ústní zkouška

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (21.02.2024)
 
VŠCHT Praha