PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř technologie paliv - M228004
Anglický název: Fuel Technology Laboratory
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Beňo Zdeněk Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Anotace -
Cílem laboratoří technologie paliv je seznámit studenty s vybranými technologickými procesy používanými při výrobě, zpracování a využití paliv a s jejich komplexním hodnocením. Součástí laboratoří je provedení hydrogenačních, pyrolýzních a spalovacích experimentů s následnou analýzou produktů a provedením příslušných bilancí.
Poslední úprava: Beňo Zdeněk (19.02.2024)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• provést komplexní hodnocení paliv

• provést bilanci a vyhodnocení procesu hydrogenace

• vyhodnotit a bilancovat spalovací procesy

• navrhnout, vyhodnotit a bilancovat proces pyrolýzy

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (19.02.2024)
Literatura -

Z: Návody pro laboratorní cvičení z plynných paliv, Ing. Veronika Vrbová, Ph.D. a kolektiv autorů, VŠCHT Praha, 2017.

Z: Laboratorní cvičení z koksárenství a plynárenství. -- Praha : Nakladatelství technické literatury, 1981. -- 177 s., lit.

J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (19.02.2024)
Studijní opory -

www.tzb-info.cz

www.czba.cz

Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z tuhých paliv, ÚPKOO, VŠCHT Praha.

Kolektiv autorů: Technický rozbor tuhého paliva - statistické zpracování obsahu vlhkosti, prchavé hořlaviny a popela v tuhém palivu, VŠCHT, Praha

Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z tuhých paliv, VÚHU, Most

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (19.02.2024)
Sylabus -

1. Výroba a hodnocení benzinů

2. Výroba a hodnocení motorových naft

3. Výroba a hodnocení leteckých turbínových paliv

4. Provedení hydrogenačního zpracování různých surovin za účelem výroby paliv

5. Hodnocení surovin a produktů hydrogenace

6. Rektifikace binární směsi a výpočet účinnosti dělení

7. Vakuová a simulovaná destilace těžších ropných frakcí

8. Provedení spalovacích zkoušek tuhých paliv

9. Stanovení základního složení spalin a plynných znečišťujících látek v průběhu spalovacích zkoušek

10. Výpočet skutečného objemu spalin, výpočet hmotnostní koncentrace polutantů a výpočet emisních faktorů znečišťujících látek

11. Provedení látkové a energetické bilance spalování

12. Příprava a provedení nízkoteplotní pyrolýzy paliv, provedení hmotnostní bilance procesu pyrolýzy

13. Analýza plynných a kapalných produktů pyrolýzy a určení jejich složení a vlastností

14. Analýza pevných zbytků z pyrolýzy a stanovení jejich texturních parametrů

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (19.02.2024)
Studijní prerekvizity -

Výhodou je úspěšné absolvování předmětů Laboratoř analytické chemie I, Laboratoř anorganické chemie I, Laboratoř paliv nebo analogických předmětů bakalářského studia.

Poslední úprava: Cibulková Jana (08.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Účast studenta na všech laboratorních pracích (30 %).

Odevzdání protokolů ke všem pracím do daného termínu (30 %).

Ohodnocení všech laboratorních prací (40 %).

Absolvování všech úloh a správné vypracování a odevzdání všech protokolů.

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (I.) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (II.) vlastní experimentální práci a (III.) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Poslední úprava: Beňo Zdeněk (19.02.2024)
 
VŠCHT Praha