PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Plynárenství - M228007
Anglický název: Gas industry
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M216006, N216009
Anotace -
Předmět je zaměřen na využívané plynárenské technologie. Studenti jsou zde seznamováni se vznikem, těžbou a úpravou zemního plynu tak, aby mohl být transportován na velké vzdálenosti, resp. uskladňován v podzemních zásobnících. Studenti si osvojí základní inženýrské funkce přepravních i distribučních plynovodů, stavové chování a transportní vlastnosti zemního plynu, tok plynu potrubím. Regulace tlaku, Joule-Thomsonův jev, předehřev plynu před škrcením. Propojení funkce přepravní i distribuční soustavy. Dále metody výstavby a rehabilitace plynovodů a legislativní či bezpečnostní aspekty v dopravě a distribuci plynu.
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (20.02.2024)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyložit současné teorie vzniku zemního plynu

Podmínky jejich těžby a záměnnosti

Posoudit potřebnou úpravu surových zemních plynů před jejich transportem a distribucí

Základní technologie chemického využití zemních plynů

Počítat stavové chování zemního plynu a tok plynu potrubím

Navrhnout regulaci tlaku včetně předehřevu plynu

Principy finančních toků v plynárenství

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (20.02.2024)
Literatura -

Z: Kidnay A. J. a kol.: Fundamentals of natural gas processing, CRC Press, 2011.

Z: Mokhatab S. a kol.: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Gulf Professional Publishing, 2015.

D: Wang X., Economides M.: Advanced Natural Gas Engineering, Gulf Publishing Company, 2009.

D: Kolektiv; Plynárenská příručka; GAS s.r.o., Praha 1997

Poslední úprava: Cibulková Jana (18.01.2024)
Studijní opory -

Ulmanova encyklopedie průmyslové chemie

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Edice GAS s.r.o. Praha, časopisy Plyn, Energetika, All for Power

http://www.tzb-info.cz/

http://www.eru.cz/

http://www.ote-cr.cz/

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (20.02.2024)
Sylabus -

1. Úvod. Teorie vzniku zemního plynu, migrace a akumulace

2. Těžba zemního plynu

3. Úprava zemního plynu na kvalitu přepravní soustavy

4. Nekonvenční zdroje zemního plynu

5. Zkapalněný zemní plyn

6. Stavové a transportní vlastnosti plynů a výpočet kompresibilitního faktoru

7. Kvalitativní a kvantitativní měření zemního plynu na předávacích stanicích

8. Namáhání plynovodů vnitřním přetlakem, výstavba plynovodů, rehabilitace

9. Odorizace zemního plynu, úniky a havárie plynovodů

10. Regulační a kompresní stanice

11. Skladování plynu, technologie, možnosti využití

12. Vlhkost, sušení a čištění zemního plynu

13. Koroze a protikorozní ochrana plynovodů

14. Měření a účtování spotřeby zemního plynu

11. Přeměna zemního plynu na kapalné uhlovodíky

12. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - výroba syntézního plynu

13. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - přímé využití zemního plynu

14. Využití zemního plynu jako chemické suroviny - nepřímé využití zemního plynu

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (20.02.2024)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (20.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro úspěšné zakončení předmětu musí student u ústní zkoušky odpovědět alespoň 50 % otázek správně.

Zápočet je podmíněn samostatným zpracováním projektu během semestru.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (20.02.2024)
 
VŠCHT Praha