PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Urban mining - M240006
Anglický název: Urban mining
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šyc Michal Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu Urban mining je seznámit posluchače s aktuálním stavem v oblasti technologií pro získávání cenných složek z významných typů odpadů včetně jejich kritického zhodnocení. V současné době, kdy je akcentována snaha o přechod z lineární produkční ekonomiky na ekonomiku cirkulární se jedná o vysoce aktuální oblast s velkou řadou strukturálních změn.
Poslední úprava: Březina Milan (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát a umět:

  • Dostupné technologie pro získávání cenných složek z jednotlivých typů odpadů včetně jejich kritického zhodnocení.
  • Nejvýznamnější typy odpadů včetně technologií pro jejich zpracování a slabých míst

Poslední úprava: Březina Milan (22.01.2018)
Literatura -

D: Dokumenty EU k oběhovému hospodářství (Balíček pro oběhové hospodářství)

D: Urban Mining: A global cycle approach to resource recovery from solid waste, Edited by: R. Cossu, V. Salieri, V. Bisinella, CISA Publisher, 2012, ISBN 9788862650014

D: Resource Recovery to Approach Zero Municipal Waste. Edited by Taherzadeh, M. & Richards, T., Taylor & Francis Group, 2016, ISBN 978-1-4822-4036-8

D: Odpady a druhotné suroviny I a II, V. Kreníková, UJEP Ustí nad Labem, ISBN 978-80-7414-869-9 (I. díl), 978-80-7414-871-2 (2. díl)

Poslední úprava: Březina Milan (24.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky odpadů jako sekundárních zdrojů surovin, Hmotnostní toky odpadů, EU critical raw materials, Klasifikace sekundárních zdrojů

2. Material flow analysis, základní principy, užitečnost pro bilanci sekundárních zdrojů.

3. Urban mining, spotřeba primárních zdrojů, dopady recyklace na spotřebu primárních zdrojů, technologický přehled a jejich principy

4. Elektroodpady, zdroje kovů a plastů, typy elektroodpadů, technologie pro zpracování elektroodpadů

5. Elektroodpady II, zdroje kovů a plastů, nové typy elektroodpadů, perspektivní technologie pro zpracování nových typů elektroodpadů

6. Biologicky rozložitelné odpady, kaly a ČOV, typy, technologické možnosti využití a recyklace nutrientů

7. Technologie pro recyklaci nejvýznamnějších plastů

8. Technologie pro recyklaci skla a jeho zpracování

9. Recyklace papíru a dřevěné odpady, typy papíru, využití v papírenském průmyslu, technologické přístupy

10. Technologie pro stavební a demoliční odpady, rizikové faktory

11. Landfill mining, vize či skutečnost, složení skládek, rizika, technologie

12. Ostatní průmyslové odpady, základní přehled průmyslových odpadů s ohledem na ČR a technologický přehled jejich využití

13. Technologie pro odpady z automobilového průmyslu, likvidace autovraků, zpracování autobaterií a pneumatik

14. Exkurze

Poslední úprava: Březina Milan (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Po obhajobě projektu na konci semestru následuje ústní zkouška

Poslední úprava: Březina Milan (22.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.1 4
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.6 18
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 30
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha