Laboratoř environmentálního inženýrství - M240010
Anglický název: Environmental Engineering: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hendrych Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N240014
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (23.01.2018)
Předmět reflektuje moderní trendy uplatňované při procesu dekontaminace a zpracování odpadů, seznámí studenty s vybranými technologiemi ke zpracování odpadních proudů a odstraňování polutantů z kontaminovaných matric a analýzami vedoucími ke stanovení dotčených látek. Studenti se seznámí s analytickými procedurami pro plynné, kapalné i pevné materiály a osvojí si řadu instrumentálních analytických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Studenti budou umět:

aplikovat teoretické znalosti při praktické činnosti; zprovoznit modelovou aparaturu pro simulaci procesu; daný proces optimalizovat a nastavit správné procesní podmínky/požadavky; monitorovat potřebné veličiny.

Z hlediska prováděných analýz budou studenti umět:

provádět analýzy pomocí absorpčního spektrofotometru, atomového absorpčního spektrometru, analyzátoru uhlíku, kapilární elektroforézy, plynového chromatografu; správně manipulovat s odebranými vzorky a zvládnout různé typy předúpravy vzorků.

Literatura -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (12.09.2022)

Z: Hendrych, J.; Martinec, M. a kol.; Laboratoř environmentálního inženýrství; VŠCHT Praha, 2022, ISBN: 978-80-7592-126-0.

D: Matějů, V. (Ed.); Kompendium sanačních technologií; Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2006, ISBN: 80-86832-15-5.

D: Horáková, M.; Analytika vody; VŠCHT Praha, 2003, ISBN: 978-80-7080-520-6.

D: Klouda, P.; Moderní analytické metody; nakladatelství Pavel Klouda, 2003, ISBN: 80-86369-07-2.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (12.09.2022)

Studijní materiály dostupné na webových stránkách Ústavu chemie ochrany prostředí https://uchop.vscht.cz/, zejména "Analytika odpadů" a "Dekontaminační technologie". Hendrych, J.; Martinec, M. a kol.; Laboratoř environmentálního inženýrství; VŠCHT Praha, 2022, ISBN: 978-80-7592-126-0.

Sylabus -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (12.09.2022)

Úvod - bezpečnost, výpočty, soubor prováděných analýz k hodnocení procesů

Uspořádání provozovaných aparátů, jejich funkce a obsluha

Stripování těkavých kontaminantů z vod ve stripovací věži

Odstraňování šestimocného chromu z odpadních vod redukcí/srážením

Termická desorpce perzistentních organických polutantů z tuhých matric

Ventovací zkouška pro zeminu kontaminovanou organickými rozpouštědly

Membránová separace pro čištění skládkových výluhů či jiných OV / Biotrickling filtrace kontaminovaných vzdušin

Stabilizace/solidifikace nebezpečného odpadu

Koagulace odpadní vody / Membránové kontaktory pro nedisperzní extrakci nebo absorpci

Adsorpce kovů na pevných látkách

Pokročilá oxidace

Simulace transportního procesu v porézním prostředí

Vyhodnocení výsledků

Zpracování protokolů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Analytika odpadů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Absolvování všech úloh. Hodnocení se opírá o výsledky testů před úlohami, provedení laboratorních úloh a zpracování protokolů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
6 / 6 168 / 168