PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř odpadového hospodářství - N240014
Anglický název: Waste Technology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hendrych Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: M240010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (03.02.2016)
Předmět reflektuje moderní trendy uplatňované při procesu dekontaminace a zpracování odpadů, seznámí studenty s vybranými technologiemi ke zpracování odpadních proudů a odstraňování polutantů z kontaminovaných matric a analýzami vedoucími ke stanovení dotčených látek. Studenti se seznámí s analytickými procedurami pro plynné, kapalné i pevné materiály a osvojí si řadu instrumentálních analytických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (03.02.2016)

Studenti budou umět:

aplikovat teoretické znalosti při praktické činnosti; zprovoznit modelovou aparaturu pro simulaci procesu; daný proces optimalizovat a nastavit správné procesní podmínky/požadavky; monitorovat potřebné veličiny.

Z hlediska prováděných analýz budou studenti umět:

provádět analýzy pomocí absorpčního spektrofotometru, atomového absorpčního spektrometru, analyzátoru uhlíku, kapilární elektroforézy, plynového chromatografu; správně manipulovat s odebranými vzorky a zvládnout různé typy předúpravy vzorků.

Literatura -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (03.02.2016)

D: Matějů, V. (Ed.); Kompendium sanačních technologií; Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2006, ISBN: 80-86832-15-5.

D: Horáková, M.; Analytika vody; VŠCHT Praha, 2003, ISBN: 978-80-7080-520-6.

D: Klouda, P.; Moderní analytické metody; nakladatelství Pavel Klouda, 2003, ISBN: 80-86369-07-2.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (03.02.2016)

Studijní materiály dostupné na webových stránkách Ústavu chemie ochrany prostředí http://www.vscht.cz/uchop/, zejména "Analytika odpadů" a "Dekontaminační technologie".

Sylabus -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (03.02.2016)

Studenti budou provádět: stripování těkavých kontaminantů z vod ve stripovací věži; odstraňování šestimocného chromu z odpadních vod redukcí/srážením; termickou desorpci perzistentních organických polutantů z tuhých matric; ventovací zkoušku pro zeminu kontaminovanou organickými rozpouštědly; membránovou separaci pro čištění skládkových výluhů, jiných odpadních vod a kontaminovaných podzemních vod; stabilizaci/solidifikaci nebezpečného odpadu; koagulaci odpadní vody; adsorpci vybraných znečišťujících látek; Fentonovu oxidaci kapalného média; simulaci transportního procesu v porézním prostředí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hendrych Jiří Ing. Ph.D. (03.02.2016)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 80
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 20

 
VŠCHT Praha