PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Projekt environmentálního inženýrství - M240018
Anglický název: Environmental Protection Technology: Project
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Kroužek Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N240033
Anotace -
Poslední úprava: Kroužek Jiří Ing. Ph.D. (23.01.2018)
Předmět je založený na vypracování projektu, kdy studenti za základě zadání od vyučujícího samostatným vyhledáváním informací a konzultací s vyučujícím či jinými odborníky vytvoří práci, která kriticky hodnotí uplatnitelné postupy v rámci technologického řešení konkrétního environmentálního problému. Mezi taková zadání patří různé případové studie dekontaminací ekologických zátěží nebo zpracování specifického odpadu či odpadního proudu, které jsou reálnými případy z praxe. Studenti řeší projekt dle konkrétních zadaných údajů a s využitím získaných dat měřením, tzn. změřených studentem v laboratoři, odvozených anebo převzatých. Variantní řešení studenti porovnávají z hlediska technologického, legislativního a ekonomického, osvojují si tedy komplexní inženýrské kompetence a aplikují doposud nasbírané teoretické znalosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kroužek Jiří Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Studenti budou umět:

  • samostatně získat informace o dotčených technologiích a technologických celcích pro zpracování odpadních materiálů
  • na základě získaných dat rozhodnout o efektivitě daného procesu a provádění jeho optimalizace
  • pro jednotlivé technologické celky odhadovat náklady
  • zorientovat se v právních předpisech, které s provozováním dané technologie souvisejí
  • napsat o svojí činnosti odpovídající zprávu, vytvořit prezentaci a obhájit navržená řešení před odbornou komisí.
Literatura -
Poslední úprava: Kroužek Jiří Ing. Ph.D. (23.01.2018)

D: Kuraš, M.; Odpadové hospodářství; Vodní zdroje Ekomonitor, 2008, ISBN: 978-80-86832-34-0.

D: Schreiberová, L.; Chemické inženýrství I; VŠCHT Praha, 2011, ISBN: 978-80-7080-778-1.

D: Novák, J. a kol.; Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz; VŠCHT Praha, 2008, ISBN: 978-80-7080-675-3.

D: Matějů, V. (Ed.); Kompendium sanačních technologií; Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2006, ISBN: 80-86832-15-5.

D: Kurfürst, J. (Ed.); Kompendium ochrany kvality ovzduší; Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2008, ISBN: 978-80-86832-38-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Kroužek Jiří Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Skripta VŠCHT v elektronické podobě (zejména "Chemické inženýrství I", "Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz"): https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog

Platná legislativa: http://www.mzp.cz/, https://www.zakonyprolidi.cz/

Environmentální technologie a další odborné informace: https://www.epa.gov/

Sylabus -
Poslední úprava: Kroužek Jiří Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Studenti se v rámci předmětu budou zabývat studiem dekontaminačních postupů a postupů zpracování odpadů, fyzikálně-chemickou podstatou procesů probíhajících v souvisejících zařízeních a studiem jejich specifických uspořádání a zapojování do technologických celků a možností optimalizace dílčích operací. Dále se studenti zaměří na vazbu platné legislativy, která s těmito dekontaminačními procesy souvisí a provedou technologicko-ekonomické posouzení navržených/hodnocených variant řešení. Výsledky své práce studenti představí formou vypracování práce ve struktuře běžných odborných textů, např. diplomové práce, v rozsahu odpovídajícím zadání projektu a posléze obhájí před komisí formou prezentace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kroužek Jiří Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Chemické inženýrství I

Fyzikální chemie I

Technologie zpracování odpadů nebo alespoň Environmentální inženýrství

současně zapsané Laboratoř environmentálního inženýrství

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kroužek Jiří Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je vypracování zadaného projektu v textové podobě a jeho obhajoba před komisí.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 0.1 4
Práce na individuálním projektu 4.6 128
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha