PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Analýza materiálových toků - M240022
Anglický název: Material flow analysis
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Polák Miloš RNDr. et Mgr. Ph.D.
Anotace -
Material Flow Analysis (MFA) čili analýza materiálových toků je systematický přístup k hodnocení toků a zásob materiálů v rámci definovaného systému v daném prostoru a čase (Brunner & Rechberger, 2004). MFA poskytuje kompletní a konzistentní sadu informací o celkových tocích a zásobách daného materiálu v rámci zvoleného systému. Pojem materiál v pojetí MFA symbolizuje či zastupuje jak látky, tak zboží. Metoda MFA je nejčastěji využívána v oborech jako je environmentální management, průmyslová ekologie, hospodaření s přírodními zdroji nebo odpadové hospodářství. Dle Brunnera a Rechbergera (2004) existují dva druhy zdrojů – přírodní zdroje a antropogenní zdroje. Mezi přírodní zdroje se počítají například minerály, voda, vzduch, informace, půda nebo biomasa (včetně rostlin, živočichů i lidí). Antropogenní zdroje jsou ty, které byly vytvořeny nebo přeměněny lidmi – např. kulturní dědictví, technologie nebo umění. Tyto zdroje se nachází v tzv. antroposféře, tedy v domácnostech, zemědělství, zdravotnictví, infrastruktuře atd. Díky masivní těžbě hornin a minerálů dochází k přeměně přírodních zdrojů na antropogenní zdroje. Tato přeměna je v některých případech tak výrazná, že antropogenní toky už překonaly svou mocností přírodní toky. Například tok kadmia spojený s lidskou činností je asi tři až čtyřikrát větší než přírodní (geogenní) tok způsobený erozí, počasím, mobilitou nebo vulkanickou činností (Brunner & Rechberger, 2004). I proto je současná éra některými autory nazývána jako antropocén, jelikož lidská činnost se stala globální geofyzikální silou a hnacím mechanismem globálních environmentálních změn (Steffen et al., 2007).
Poslední úprava: Sýkora Vladimír (08.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. Vymezit systém toku materiálů a zásob za pomoci jasně definovaných termín

2. Redukovat komplexitu systému při zachování hodnoty výsledků pro rozhodovací proces (např. politický)

3. Posoudit relevanci jednotlivých materiálových toků

4. Prezentovat výsledky jasně a srozumitelně

5. Využít získaných výsledků zejména pro:

a. Včasné rozpoznání potenciálních škodlivých účinků nebo akumulace využitelných zdrojů

b. Nastavení priorit vzhledem k opatřením ve vztahu k ochraně životního prostředí, zdrojů a odpadovému hospodářství (co je nejdůležitější; co je třeba učinit v prvním kroku?)

c. Design výrobků a procesů (zelený design, ekodesign, design pro recyklaci, atd.)

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (08.12.2020)
Literatura -

Z: Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2004). Practical Handbook of Material Flow Analysis (p. 318). Lewis Publishers, Boca Raton, FL, USA.

D: Steffen, W., Crutzen, J., & McNeill, J. R. (2007). The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of Nature? Ambio, 36(8), 614–621. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=18240674

Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2016). Handbook of Material Flow Analysis: For Environmental, Resource, and Waste Engineers, Second Edition. Boca Raton, Florida: CRC Press - Taylor & Francis Group.

Cencic, O. (2008). Material flow analysis with STAN. J. Environ. Eng. Manage., 18 (1), 3-7.

Cencic, O. (2016). MFA with Software STAN. In P. H. Brunner & H. Rechberger (Eds.), Handbook of Material Flow Analysis: For Environmental, Resource, and Waste Engineers, Second Edition (pp. 148-176). Boca Raton, Florida: CRC Press - Taylor & Francis Group.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (08.12.2020)
Sylabus -

1. Úvod

2. Cíle a rozsah MFA

3. Historie MFA

4. Využití MFA

5. Metodologie MFA

6. Postup v MFA

7. Nejistota dat

8. STAN - MFA freeware

9. Evaluační metody pro výsledky MFA

10. Případové studie

11. Práce na vlastním projektu

12. Práce na vlastním projektu

13. Prezentace prací studentů

14. MFA - nejnovější trendy

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (08.12.2020)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (08.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Prezentace na dané téma během semestru.

Písemná a ústní část zkoušky.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (08.12.2020)
 
VŠCHT Praha