PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Vodní stopa - M240023
Anglický název: Water footprint
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ansorge Libor Ing. Ph.D.
Anotace -
Vodní stopa (WF – Water Footprint) se zabývá dopady spojenými s přímým i nepřímým užíváním vody v celém životním cyklu posuzovaného systému. Zahrnuje dva metodické přístupy – bilanční a dopadový. Bilanční přístup se zabývá hodnocením množství přímo i nepřímo spotřebované vody k produkci nějakého výrobku, zajištění služby nebo procesu, či přímo i nepřímou spotřebou vody v definovaném subjektu (organizaci, území apod.). Dopadový přístup se zabývá hodnocením dopadů spojených s užíváním vody na principech hodnocení životního cyklu (LCA). Vodní stopa (bilanční i dopadová) je tak jedním z nástrojů pro posouzení udržitelnosti využívání vodních zdrojů a poskytuje podklady pro decizní sféru jak na úrovní orgánů veřejné správy, tak na úrovni jednotlivých institucí. Uživateli výstupů posuzování pomocí vodní stopy jsou jak vodohospodáři, tak environmentální a CSR specialisté.
Poslední úprava: Sýkora Vladimír (10.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

1. Identifikovat potřeby vody v celém životním cyklu posuzovaného systému

2. Posoudit produktové systémy z pohledu náročnosti na vodní zdroje a dopadů spojených s užíváním vody

3. Posoudit relevanci užívání vody v životním cyklu posuzovaného systému a vyhodnotit udržitelnost používání vodních zdrojů a stanovit hotspoty

4. Prezentovat výsledky posuzování vodní stopy jasně a srozumitelně pro veřejnost i rozhodovací sféru

5. Využít získaných výsledků zejména pro:

a. identifikaci hotspotů produktového systému ve vztahu k užívání vodních zdrojů

b. posouzení udržitelnosti užívání vodních zdrojů a návrhy opatření ke snížení tlaku na vodní zdroje

c. design výrobků a procesů (minimalizace zátěže životního prostředí a užívání vodních zdrojů)

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (10.12.2020)
Literatura -

Z:

FRANKE, Nicolas A., Hülya BOYACIOGLU a Arjen Ysbert HOEKSTRA, 2013. The grey water footprint accounting: tier 1 supporting guidelines. Delft, The Netherlands: UNESCO-IHE Institute for Water Education. Water research report series, 65.

HOEKSTRA, Arjen Y., Ashok Kumar CHAPAGAIN, Maite Martinez ALDAYA a Mesfin M. MEKONNEN, 2011. The water footprint assessment manual: setting the global standard. London ; Washington, DC: Earthscan. ISBN 978-1-84971-279-8.

ÚNMZ, 2016. ČSN ISO 14046 Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

D:

ANSORGE, Libor, Jiří DLABAL, Hana PRCHALOVÁ, Petr VYSKOČ, Dagmar VOLOŠINOVÁ a Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. Metodika sestavení vodní stopy v souladu s ISO 14046. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Výzkum pro praxi, Sešit 66. ISBN 978-80-87402-59-7.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (10.12.2020)
Sylabus -

Přednášky

1. Úvod (Co je vodní stopa, historie, rozdíly v přístupech k vodní stopě)

2. Produktový systém (identifikace produktového systému, užívání vody, WEF nexus, alokace)

3. Časové a prostorové měřítko (význam, citlivost, variabilita)

4. Metodologie bilanční vodní stopy (fáze studie bilanční vodní stopy)

5. Zelená a Modrá vodní stopa (způsoby výpočtu pro různé produktové systémy)

6. Šedá vodní stopa (data, způsoby výpočtu pro různé produktové systémy)

7. Udržitelnost užívání vodních zdrojů (metody posouzení, přístupy, omezení)

8. Shrnutí - bilanční vodní stopa (nejnovější trendy, využitelnost a reálné aplikace)

9. Metodologie dopadové vodní stopy (fáze studie dopadové vodní stopy)

10. Dopadové kategorie a charakterizační modely (environmentální mechanismus, přehled kategorií a charakterizačních modelů)

11. Data a jejich zpracování (dostupnost dat, význam a dopady regionalizace)

12. Water scarcity footprint (používané modely, jejich silné a slabé stránky)

13. Degradative water footprint (používané modely, jejich silné a slabé stránky)

14. Shrnutí - dopadová vodní stopa (nejnovější trendy, využitelnost a reálné aplikace)

Cvičení

1. Kvantifikace užívání vody v domácnosti/domě

2. Popis užívání vody ve vybraném produktovém systému, kvantifikace pomocí literárních údajů/kalkulaček vodní stopy

3. Výpočty spotřeby vody v různých časových a prostorových měřítcích a vyhodnocení jejich variability

4. Stanovení cílů a rozsahu studie bilanční vodní stopy vybraného produktového systému

5. Výpočet modré vodní stopy vybraného produktového systému (navazuje na cvičení č. 4)

6. Výpočet zelené vodní stopy vybraného produktového systému (navazuje na cvičení č. 5)

7. Posouzení udržitelnosti užívání vodních zdrojů vybraného produktového systému (navazuje na cvičení č. 6)

8. Formulace závěrů o vodní stopě vybraného produktového systému (navazuje na cvičení č. 7)

9. Stanovení cílů a rozsahu studie dopadové vodní stopy vybraného produktového systému

10. Výběr dopadových kategorií a vhodných charakterizačních modelů pro stanovení dopadů vybraného produktového systému

11. Inventarizace užívání vody ve vybraném produktovém systému (navazuje na cvičení č. 10)

12. Výpočet regionalizovaných údajů (navazuje na cvičení 10. a 11.)

13. Hodnocení dopadů na životní prostředí – výpočet vodní stopy (navazuje na cvičení č. 12

14. Interpetace životního cyklu vybraného produktového systému (navazuje na cvičení č. 13)

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (10.12.2020)
Studijní prerekvizity -

• Absolvování předmětu Produktová ekologie výhodou

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (10.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro úspěšné zakončení předmětu musí student:

• odevzdat všechny domácí úkoly

• v písemné části zkoušky získat alespoň 60 % bodů a u ústní části zkoušky odpovědět alespoň 50 % otázek správně.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (10.12.2020)
 
VŠCHT Praha