PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analýza rizik kontaminovaného území - M240024
Anglický název: Risk Assessment in Contaminated Land Management
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 8 / 8 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Renkerová Pavla Ing. Ph.D.
Anotace -
Předmět je věcně rozdělen do dvou logicky navazujících částí. V první (kratší) části jsou studentům představeny základní toxikologické charakteristiky typických kontaminujících látek, a to s důrazem na zjišťování a věrohodnost parametrů používaných při kvantifikaci jejich karcinogenních i nekarcinogenních účinků. Ve druhé (delší) části jsou potom prezentovány principy výpočtů používaných v rámci analýzy rizik a na representativních příkladech jsou tyto principy ilustrovány.
Poslední úprava: Renkerová Pavla (18.01.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po úspěšném absolvování předmětu získají rozsáhlý přehled o teoretických základech analýzy rizik kontaminovaného území a rovněž tak široké praktické zkušenosti s kvantifikací rizik. Získané dovednosti jsou bezprostředně využitelné v oblasti nápravy ekologických zátěží a havarijních situací.

Poslední úprava: Renkerová Pavla (18.01.2023)
Literatura -

Z: Metodický pokyn MŽP Analýza rizik kontaminovaného území, Věstník MŽP č. 3, březen 2011

D: https://www.mzp.cz/cz/stare_ekologicke_zateze

Poslední úprava: Renkerová Pavla (18.01.2023)
Sylabus -

1. Analýza rizik a její historický vývoj

2. Vstupy toxických látek do lidského organismu

3. Těžké kovy a jejich toxikologické charakteristiky

4. Ropné látky a jejich toxikologické charakteristiky

5. Chlorované organické látky a jejich toxikologické charakteristiky

6. Ostatní halogenované látky a jejich toxikologické charakteristiky

7. Základní principy analýzy rizik

8. Scénáře pro inhalační expozice

9. Scénáře pro konzumaci kontaminované vody a potravin

10. Scénáře pro dermální kontakt

11. Scénáře pro příjem toxických látek v léčivech

12. Analýza rizika při nápravě ekologických zátěží

13. Analýza rizika při havarijních situacích

14. Ekonomické souvislosti analýzy rizik

Poslední úprava: Renkerová Pavla (18.01.2023)
Vstupní požadavky -

žádné

Poslední úprava: Renkerová Pavla (18.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování semestrálního projektu a ústní zkouška.

Poslední úprava: Renkerová Pavla (18.01.2023)
 
VŠCHT Praha