PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Surovinová bezpečnost - M241001
Anglický název: Raw materials safety
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kavina Pavel Mgr. Ph.D.
Anotace -
Po roce 2020 se začaly objevovat různé příčiny nedostatku některých základních surovin a zdrojů. Některé z nich, jako např. nedostatek vody a následně potravin měly svůj původ v klimatické proměně světa, jiné byly způsobeny narušením dopravní infrastruktury, spekulativními nákupy, nedostatkem dlouhodobé vize či investiční obtížností. Svět se tak poprvé od poválečné doby octl v situaci, kdy si uvědomil, že základem každé civilizace je voda, energie, potraviny a materiály a že součástí národní bezpečnosti je (1) fyzické zajištění těchto zdrojů a surovin, (2) udržení sociálního smíru a (3) šetrný, nízkoemisní vztah k životnímu prostředí. Cílem kurzu je představit svět jako ekosystém, ve kterém civilizační stabilita primárně závisí na správném zvládání toků materiálů a energií, čehož lze dosáhnout jen kumulativními úsporami a opatřeními, které začínají v reálném, fyzickém, „inženýrském“ světě, ale kombinují se s faktory psychologické, kulturní a sociální sféry. Student získá přehled o současném stavu využívání surovin a aktuálních trendech ve využívání zdrojů. Dále budou studentovi představeny možné scénáře vývoje dostupnosti surovin a zdrojů. V rámci předmětu student provede rešerši vztahů v oblasti nakládání s vybraným zdrojem a navrhne opatření pro zabezpečení jeho dostupnosti v budoucnu. Nutnou podmínkou pro zápočet bude prezentace závěrů rešerše.
Poslední úprava: Kavina Pavel (02.05.2024)
Literatura

Voda a krajina, Věk nerovnováhy, Ruka noci podaná, další literatura bude doporučena během přednášek od dalších autorů (např. V. Smil, J. Hansen a další)

Poslední úprava: Kavina Pavel (02.05.2024)
Sylabus -

1. Globální vývoj a cesty k národní resilienci – vývoj pojmu, ekosystémová, klimatická, sociální resilience, zálohování.

2. Klimatické scénáře, trendy a možná rizika.

3. Energie a civilizační přechod - koncepce energetických otroků, Jevonsův paradox, Khazzoom-Brokesův teorém, EROEI – energetická návratnost, vývoj v oblasti zásob ropy (Light Tight Oil, běžný a břidlicový plyn, metanové hydráty, trendy současného vývoje).

4. Když selžou instituce – principy osobní, rodinné a komunitní připravenosti, typy krizí, rodinná připravenost, psychologické návyky, důležité věci a nástroje.

5. Půda a život civilizací - primární produktivita jako základní faktor kolapsu předmoderních civilizací, stručné dějiny zemědělství a pedologie (živiny, limitní prvky), potravinová situace antického Říma, současný stav, Haber-Boschova reakce, dějiny hnojení, trendy a výhledy, eroze, degradace a cesty k nápravě.

6. Biosféra a obnovitelné zdroje – biomasa, dřevo – kolik ho máme a co s ním můžeme dělat, budoucnost lesa, biogeochemické cykly, uhlíková pumpa, mikrobiální kolébky, nitrifikace prostředí, mykorhizní vztahy.

7. Voda a krajina - malý a velký oběh vody, planetární hraniční vrstva, tryskové proudění, blok omega, vysychající řeky, potenciální evapotranspirace (550 mm) versus průměrné srážky (650 mm), techniky zadržování vody v krajině od pravěku do dneška, tři segmenty s různými strategiemi zadržování: svahy, půda a říční krajina.

8. Globální ekonomika a seznam kritických surovin EU, komoditní trh.

9. Rozdělení surovin, přehled spotřeby surovin v ČR - informační zdroje a strategie.

10. Surovinová politika ČR, regionální politika druhotných surovin.

11. Rudní suroviny, nerudní suroviny.

12. Stavební suroviny.

13. Plasty a pryže.

14. Krizový management zdrojů.

Poslední úprava: Kavina Pavel (02.05.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 2 56
Práce na individuálním projektu 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha