PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt programu Udržitelnost a oběhové hospodářství - M241004
Anglický název: Laboratory of sustainability and circular economy
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Trecáková Tatiana Ing. et Ing. Ph.D.
Anotace -
V rámci Laboratorního projektu oboru Udržitelnost a oběhové hospodářství se studenti seznámí s praktickými aplikacemi environmentálního hodnocení velkých technologických celků získaných v rámci studia na VŠCHT (se zaměřením na technologie udržitelné energetiky, systémů úprav a čištění vod, ochrany ovzduší, zpracování odpadů, zelené chemie a dekontaminace. Studenti si následně zvolí projekt z vypsaných témat prací na Ústavu udržitelnosti a projektové ekologie, či si po dohodě s vyučujícími předmětu přinesou vlastní téma se zaměřením na jejich výzkumné aktivity či DP/BP. Student na zvolené téma vypracuje projekt, který v prvním stupni ohodnotí vedoucí práce a poté projekt musí obhájit před komisí složenou z mentorů a vyučujících předmětu.
Poslední úprava: Kočí Vladimír (07.03.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají praktické znalosti z oblasti implementace přístupů a metod hodnocení/přístupů LCA a LCC při návrhu a hodnocení větších technologických celků z oblastí udržitelné energetiky, systémů úprav a čištění vod, ochrany ovzduší, zpracování odpadů, zelené chemie a dekontaminace. Studenti se budou orientovat v oblasti různých metod hodnocení a principů stanovení nejistot a optimalizace procesů. Studenti získají praktické znalosti při zpracování uceleného technického textu v rámci jím vypracovaného individuálního laboratorního projektu s možností zaměření na oblast jejich aktivit (v rámci DP, výzkumu, BP apod.) a rozšíření tak jejich analýzy o další dimenzi, tj. environmentální aspekt.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (07.03.2022)
Literatura -

Dle doporučení přednášejících a mentorů individuálních laboratorních projektů.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (07.03.2022)
Studijní opory -

Studijní materiály dle zadaného tématu a pokynů vedoucího práce.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (07.03.2022)
Sylabus -

1. Úvodní přednáška - Aspekty návrhu a realizace velkých technologických celků s implementací principů udržitelnosti a cirkulární ekonomiky – odpady x produkt, představení a výběr individuálních projektů

2. Hodnocení environmentálních aspektů I. – technologie a systémy udržitelné energetiky – společný laboratorní projekt (SPL)

3. Hodnocení environmentálních aspektů II. - technologie a systémy úpravy a čištění vod – SPL

4. Hodnocení environmentálních aspektů III. – technologie a systémy ochrany ovzduší – SPL

5. Hodnocení environmentálních aspektů IV. – technologie a systémy zpracování odpadů – SPL

6. Hodnocení environmentálních aspektů V. – technologie a systémy těžba, výroba a zpracování surovin – SPL – (navazuje na znalosti získané v předmětech Urban Mining a Surovinová bezpečnost)

7. Hodnocení environmentální aspektů VI. – technologií a systémů pro úpravu/dekontaminaci znečištěných materiálů – SLP

8. Hodnocení environmentální aspektů VII. – technologií a systémů tzv. zelené chemie – SLP

9. Hodnocení nejistot a aplikace optimalizačních metod na vybraném technologickém celku (2. - 8.) – SLP

10. Prezentace a oponentura rešeršní části individuálního laboratorního projektu (ILP)

11. Vypracování a konzultace s mentory – ILP

12. Vypracování a konzultace s mentory – ILP

13. Odborná přednáška - Aplikace přístupů environmentálního hodnocení pro snížení dopadů technologií a dosažení budoucích cílů EU a ČR v oblasti implementace přístupů udržitelnosti a oběhového hospodářství

14. Závěrečné prezentace ISP s oponenturou

Poslední úprava: Kočí Vladimír (07.03.2022)
Studijní prerekvizity -

a) absolvování předmětu M241002 - Laboratoř produktové ekologie, alternativně

b) Znalosti a praktické základní zkušenosti v modelování v softwarovém prostředí OpenLCA, případně Gabi/SimaPro

Poslední úprava: Kočí Vladimír (07.03.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Odevzdání elaborátu individuálního laboratorního projektu - hodnotí vedoucí práce, a poté ústní obhajoba vypracovaného projektu před komisí – výsledné hodnocení je souhrnné (za obě části práce).

Poslední úprava: Kočí Vladimír (07.03.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 4 112
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha