PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř biotechnologií II - M319012
Anglický název: Biotechnology: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N319023
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (16.09.2023)
Předmět je experimentálního charakteru, v rámci kterého studenti pokračují v experimentální práci zahájené v rámci předmětu Laboratoř biotechnologií I. Prohloubí své teoretické znalosti vymezené oblasti, případně si osvojí další metodiky související se zadaným tématem. Pokračují v systematické experimentální práci a spolupodílí se na směřování badatelských aktivit i na strategií pro jejich řešení. V průběhu práce si prohloubí znalosti metodik pro získávání a zpracování experimentálních dat, naučí se je vhodnými způsoby vyhodnotit, srovnat s publikovanou literaturou a zveřejnit je formou prezentace a diskuze.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Studenti budou umět:

Samostatně plánovat a provádět laboratorní experimenty v plném rozsahu dostupných metodik určených pro dané individuální téma.

Podrobně analyzovat a hodnotit experimentální data, zpracovávat je ve formě vědecké publikace s uvedením přesných literárních zdrojů.

Prezentovat výsledky jejich experimentální činnosti a obhajovat je formou prezentace a diskuze.

Literatura -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce hledají studenti s pomocí databází odborné recenzované literatury (Web od Science, Scopus).

Studijní opory -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (16.09.2023)

http://e-learning.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Předmětem laboratoří jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy FPBT. V rámci zpracování tématu si studenti osvojí moderní laboratorní techniky zejména v následujících oborech: mikrobiologie, biochemie, imunochemie, molekulární biologie, genetika, buněčná fyziologie, bioinženýrství, biotechnologie a dalších. Nedílnou součástí výuky jsou: práce s původní vědeckou literaturou, naplánování a provedení experimentů, metody zpracování naměřených dat a prezentace výsledků. Výsledky pokusů studenti zpracují, vyhodnotí a srovnají s dostupnými údaji v literatuře. Výstupem předmětu je zpracování výsledků zadaného tématu formou ústní prezentace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Studenti zpracují výsledky své experimentální činnosti a obhájí je formou prezentace a diskuze.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4.9 136
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Práce na individuálním projektu 1 29
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha