PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Biofyzikální chemie - M320001
Anglický název: Biophysical Chemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D.
Marková Michaela Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320021
Je záměnnost pro: N320021
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na aplikaci poznatků z fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech. Základem je charakterizace specifických vlastností biologických systémů, které ovlivňují možnost využití klasických fyzikálně-chemických metod. Nedílnou součástí je rozšíření poznatků o specifické metody využívané pro popis biologických systémů, zvláště pak biomakromolekul.
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat základní biochemické děje pomocí matematického aparátu používaného ve fyzikální chemii.

Aplikovat principy fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech včetně numerického řešení hodnot vybraných fyzikálně-chemických parametrů.

Samostatně navrhnout postupy pro experimentální stanovení vybraných fyzikálně-chemických veličin v biologických systémech a analyzovat získané výsledky.

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Literatura -

Z:Kodíček M.,Karpenko V.,Biofysikální chemie,Academia,2013, ISBN 9788020022417

D: Atkins P.,de Paula J.,Physical Chemistry for the Life Sciences,Oxford University Press,2015, ISBN 0199564280

D: Bergethon P.R.,The Physical Basis of Biochemistry,Springer-Verlag New York Inc.,2010, ISBN 1441963235

D:Maršík F.,Dvořák I.,Biotermodynamika,Academia,1998, ISBN 8020006648

Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita (24.06.2024)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=333

Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita (10.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Písemná část testuje schopnost studenta řešit konkrétní příklady (včetně numerického řešení) i jeho teoretické znalosti.

Poslední úprava: Lipovová Petra (09.08.2023)
Sylabus -

1. Postavení biofyzikální chemie mezi ostatními biologickými vědami

2. Bioenergetika I

3. Bioenergetika II (nerovnovážná termodynamika)

4. Význam nekovalentních interakcí pro biologické systémy

5. Obecné znaky prostorového uspořádání biopolymerů

6. Metody měření kinetiky biologických dějů

7. Farmakokinetika

8. Struktura a základní funkce biologických membrán

9. Biologické funkce vázané na membránu: biochemie vidění, dýchací řetězec a fotosyntéza

10. Elektrochemické děje v biologických systémech

11. Využití spektrofotometrie v biochemických laboratořích

12. Použití radioizotopů při studiu biologických problémů

13. Metody studia prostorového uspořádání biopolymerů I: NMR a rentgenová krystalografie

14. Metody studia prostorového uspořádání biopolymerů II: cirkulární dichroismus a fluorimetrie

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Studijní prerekvizity -

základní znalosti biochemie a fyzikální chemie v rozsahu vyučovaném v bakalářském SP na VŠCHT

Poslední úprava: Lipovová Petra (12.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 51
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha