PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Patobiochemie I - M320008
Anglický název: Pathobiochemistry I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Jirsa Milan prof. MUDr. Mgr. CSc.
Záměnnost : N320032
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je osvojení základních patobiochemických procesů v lidském organismu. Předmět klade důraz na komplexní vysvětlení mechanismů rozvoje nemocí na úrovni tkání, buňky a též molekulární biologie. Studenti jsou také seznámeni s efektivní indikací a interpretací základních biochemických vyšetření. U onemocnění s vysokou frekvencí (civilizační choroby) jsou též prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu a léčby.
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Studenti nabydou znalosti o patobiochemických mechanismech rozvoje onemocnění.

Studenti budou v rámci své budoucí praxe schopni správně interpretovat základní klinicko-biochemická vyšetření.

Poslední úprava: Hochel Igor (31.01.2018)
Literatura -

Z:Masopust J., Patobiochemie buňky. ČSKB, 2.LF UK, 2003, 80-239-1011-0

Z:Masopust J., Průša R., Patobiochemie metabolických drah. 2.LFUK, 1999, 80-238-4589-6

Z:Kalousová M. a kol. Patobiochemie ve schématech.Grada Publishing, 2006, 80-247-1522-8

Z:Racek J. a kol.. Klinická biochemie.2.vydání, Praha, Galén, Karolinum, 2006, 80-7262-324-9

Z:Štern P.a kol: Obecná a klinická biochemie. Karolinum, Praha 2011, 978-80-246-1979-8

Z:Karlson P., Gerok W., Gross W.: Pathobiochemie. Academia, Praha 1987 (nemá ISBN)

D:Zima T. ed. Laboratorní diagnostika. Třetí, doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

Poslední úprava: Hochel Igor (31.01.2018)
Studijní opory -

Přednášky ÚLBLD: http://ulbld.lf1.cuni.cz/ - výuka

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen ústní zkouškou

Poslední úprava: Lipovová Petra (09.08.2023)
Sylabus -

1.Patobiochemie buňky, orgánů a tkání

2.Poruchy sacharidového metabolismu

3.Patobiochemie jater, porfyrie, dif.dg.ikterů

4.Regulace vody a elektrolytů v organismu

5.Patobiochemie ledvin

6.Poruchy metabolismu lipidů

7.Patobiochemie kardiovaskulárních onemocnění

8.Metabolická onemocnění

9.Patobiochemie onemocnění GIT - I

10.Patobiochemie onemocnění GIT - II

11.Patobiochemie krve a erythropoesa

12.Dědičné metabolické poruchy

13.Patobiochemie nádorových onemocnění, tumor markery

14.Onkologická cytogenetika

Poslední úprava: Hochel Igor (31.01.2018)
Studijní prerekvizity -

základní znalosti biochemie v rozsahu vyučovaném v bakalářském SP na VŠCHT

Poslední úprava: Lipovová Petra (12.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha