PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Enzymologie - M320010
Anglický název: Enzymology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/spiwokv/enzymologie/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Valentová Olga prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : AM320010, N320034
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět představuje v části věnované obecné enzymologii názvosloví enzymů, jejich kovalentní struktury a struktury kofaktorů, enzymovou kinetiku, stanovení katalytické aktivity, regulace aktivit enzymů v buňce, medicinální enzymologii, enzymové inženýrství a mechanismy enzymových reakcí. V části věnované aplikované enzymologii je představena průmyslová produkce enzymů, využití enzymů jednotlivých tříd v různých odvětví průmyslu, žádoucí a nežádoucí změny v potravinářských surovinách spojené s enzymy a role enzymů v analytické chemii, klinické diagnostice molekulárně biologickém výzkumu a organické synthese.
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (14.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Navrhovat experimenty pro charakterizaci a využití enzymů a vyhodnotit jejich výsledky v rámci biochemického výzkumu, vývoje léčiv, v potravinářských a nepotravinářských technologiích a analytice

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Literatura -

Z: M. Kodíček: Studijní materiály z enzymologie. Vysoká škola chemicko-technologická, 2003. ISBN 8070805234

D: Z. Vodrážka, P. Rauch, J. Káš: Enzymologie. Vysoká škola chemicko-technologická, 1998. ISBN 8070803304

D: M. Kodíček, V. Karpenko: Biofysikální chemie. Academia, 2000. ISBN 8020007911

D: M. Kodíček: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vysoká škola chemicko-technologická, 2004. ISBN 807080551X

D: A.G. Marangoni (Ed.): Enzyme Kinetics. John Wiley & Sons, Inc. 2003, ISBN: 9780471159858 (printed), 9780471267294 (online)

D: H. Bisswanger: Enzyme Kinetics. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002, ISBN: 9783527303434 (printed), 9783527601752 (online)

D: R.J. Whitehurst, M. van Oort: Enzymes in Food Technology, Blackwell Publishing Ltd, 2010, ISBN: 9781405183666 (printed), 9781444309935 (online)

D: J. Polaina, A.P. MacCabe: Industrial Enzymes : Structure, Function and Applications, Springer Dordrecht NLD, 2007, ISBN: 9789048173549 (printed), 9781402053771 (online)

D: J.R. Whitaker, A.G.J. Voragen, D.W.S. Wong, Handbook of Food Enzymology, CRC Press 2002 ISBN: 9780824706869 (printed), 9780203910450, (online)

D: W. Aehle: Enzymes in Industry, Wiley-VCH 2004 ISBN 9783527295920 (printed) 9783527602131 (online)

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (14.01.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/spiwokv/enzymologie/

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (09.08.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Pro získání zápočtu je nutné písemně vypracovat řešení individuální úlohy z enzymové kinetiky v zadaném termínu.

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (14.01.2018)
Sylabus -

1. Struktura enzymů, kofaktorů, koenzymů a prosthetických skupin

2. Názvosloví enzymů, přehled enzymů jednotlivých tříd, tvorba systematických a povolených názvů enzymů

3. Enzymová kinetika, kinetika podle Michaelise a Mentenové, inhibice, vícesubstrátové reakce, výpočet kinetických parametrů nelineární regresí

4. Stanovení aktivit enzymů, využití optických, separačních, elektrochemických a dalších metod, výpočet aktivity enzymu

5. Regulace enzymových aktivit prostřednictvím nekovalentních interakcí a kovalentních modifikací, metody studia enzymů

6. Enzymy jako cíle léčiv, vývoj nových léčiv, termodynamika interakcí protein-ligand

7. Vysvětlení katalytické funkce enzymů, mechanismy enzymový reakcí, metody studia mechanismů enzymové katalýzy, enzymové inženýrství, racionální metody a metody řízené evoluce

8. Obecné vlastnosti technologických enzymů, jejich zdroje, hledání a produkce nových enzymů

9. Charakterizace nejdůležitějších enzymů používaných v technologiích

10. Využití enzymů v potravinářských technologiích

11. Využití enzymů v nepotravinářských technologiích

12. Biochemické změny v potravinách a potravinářských surovinách

13. Enzymy jako analytická činidla a jako diagnostické nástroje

14. Biotransformace, enzymy v organické syntéze

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (14.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (08.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro účast na zkoušce je nutné získání zápočtu. Pro něj je nutné písemně vypracovat řešení individuální úlohy z enzymové kinetiky v zadaném termínu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro účast na ústní zkoušce je nutné získat alespoň 50 % bodů z písemné části a zároveň více než 15 % z obecné části (maximum 50 %) a více než 15 % z aplikované části (maximum 50 %).

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (14.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha