PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Syntetická biologie a geneticky modifikované organismy - M320020
Anglický název: Synthetic biology and genetically modified organisms
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Zdeňková Kamila Ing. Ph.D.
Viktorová Jitka doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320062
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na organismy modifikované genetickými metodami s cílem prohloubit znalosti v oblasti genového inženýrství a možnosti jeho využití. Probírány jsou jednotlivé metodiky přípravy, využití a možnosti detekce modifikovaných mikroorganismů, rostlin i živočichů. Pozornost je věnována také nových technikám šlechtění zahrnujícími i epigenetické změny. Probírány jsou rovněž příklady využití metod editace genomu i rozsáhlejších změn organismů (SynBio). Ve výuce je zahrnuta legislativa týkající se nakládání s GMO, etika používání a odhad potenciálního rizika modifikovaných organismů.
Poslední úprava: Zdeňková Kamila (13.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• orientovat se v možnostech využití geneticky modifikovaných organismů;

• navrhnout strategii přípravy modifikovaného organismu;

• detekovat GMO, případně produkty z GMO;

• znát konkrétní možnosti využití syntetické biologie.

Poslední úprava: Zdeňková Kamila (13.09.2023)
Literatura -

Původní a přehledné články ve vědeckých a odborných periodikách, patentová literatura, monografie, elektronické knihy.

(Z) Primrose S.B., Twyman R.M., Old R. W.: Principles of Gene Manipulation and Genomics, Blackwell Publishing, 2006. ISBN-13: 978-1405135443.

(D) Altman A., Haseqawa P. M.: Plant Biotechnology and Agriculture: Prospects for the 21st Century 1st Edition,Elsevier, 2012. ISBN-13: 978-0123814661

(Z) Benner, S., Sismour, A. Synthetic biology. Nat Rev Genet 6, 533–543 (2005). https://doi.org/10.1038/nrg1637

(D) Brooks, S.M., Alper, H.S. Applications, challenges, and needs for employing synthetic biology beyond the lab. Nat Commun 12, 1390 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-21740-0

Poslední úprava: Viktorová Jitka (15.09.2023)
Studijní opory -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

http://www.mzp.cz/

http://eagri.cz/public/web/mze/

http://www.efsa.europa.eu/

Poslední úprava: Zdeňková Kamila (23.01.2018)
Sylabus -

1. Význam geneticky modifikovaných organismů, základní pojmy. Současná legislativa a značení produktů jako „GMO free“.

2. Strategie příprav geneticky modifikovaných organismů.

3. Příprava geneticky modifikovaných mikroorganismů.

4. Využití geneticky modifikovaných mikroorganismů.

5. Příprava geneticky modifikovaných rostlin.

6. Využití geneticky modifikovaných rostlin.

7. Příprava a využití geneticky modifikovaných živočichů.

8. Nové techniky šlechtění (NBT), nukleasy rozpoznávající specifickou sekvenci nukleové kyseliny ZFN, TALENy a CRISPR. Oprava zlomů DNA – nehomologní spojení konců a homologní rekombinace. Příklady organismů připravených prostřednictvím NBT a jejich využití.

9. Postup editace rostlinného genomu, editace populací živočichů (gene drive), detekce editace.

10. Epigenetika, metody studia epigenetických jevů, technika RNA dependentní DNA metylace (RdDM). Rekombinantní technologie používané při výrobě vakcín, jedlé vakcíny.

11. Metody stanovení a kvantifikace transgenních organismů.

12. Definice a stručný přehled historie oboru Syntetická biologie (SynBio). Minimální genom a transplantace syntetického genomu bakterie.

13. Další příklady možného využití SynBio: Analogy nukleových kyselin (angl. Xeno nucleic acid (XNA); DNA bricks; BioBrick (soutež iGEM); metabolické inženýrství a další.

14. Bioinformatika, databáze. Etika používání a potenciální rizika modifikovaných organismů (biobezpečnost a bioochrana).

Poslední úprava: Zdeňková Kamila (13.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Molekulová genetika

Poslední úprava: Zdeňková Kamila (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvování dvou písemných testů, ústní zkouška.

Poslední úprava: Zdeňková Kamila (13.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha