PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Forenzní genetika - M320034
Anglický název: Forensic genetics
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šimková Halina Mgr.
Záměnnost : N320093
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)
Předmět uvádí studenty do problematiky forenzní analýzy DNA jako dominantní metody určení původu biologického materiálu; seznamuje je s biologickými principy, z nichž obor vychází, aplikačními okruhy oboru (kriminalistika, příbuzenské analýzy, identifikační analýzy, bioarcheologie, rekreační genetika), principy analýz od sběru biologického materiálu až po finální vyhodnocení; přináší dále přehled jiných než identifikačních analýz a zahrnuje též základy forenzní statistiky v oblasti genetické analýzy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Studenti budou umět:

efektivně komunikovat v oblasti forenzní DNA analýzy (slovní interpretace dat, formulace závěrů znaleckých posudků, znalecká argumentace u soudu). Dále se budou umět orientovat v základech problematiky DNA analýzy a v jejím začlenění mezi ostatní forenzní vědy a v základních i doplňkových aplikacích a možnostech oboru; budou znát aktuální portfolio běžně užívaných expertízních postupů a porozumí jejich podstatě; budou umět pro standardní expertízní požadavek navrhnout vyhovující způsob analýzy; budou se orientovat v problematice kvality v laboratoři a budou mít představu o základních právních aspektech oboru.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Z:John M. Butler;Fundamentals of Forensic DNA Typing;Academic Press, 2009;9780123749994

Z:Halina Šimková;Breviář forenzní genetiky;Tribun EU, 2012;9788026302476

Z:John M. Butler;Advanced Topics in Forensic DNA Typing: Methodology;Academic Press,

2011;9780123745132

D:John M. Butler;Forensic DNA Typing, Second Edition: Biology, Technology, and Genetics of STR

Markers;Academic Press, 2005;9780121479527

D:Richard Li;Forensic Biology: Identification and DNA Analysis of Biological Evidence;CRC Press

2008;9781420043433

D:Ron C. Michaelis et al.;A Litigator's Guide to DNA:From the Laboratory to the Courtroom;Academic Press, 2008;9780123740366

D:N. Rudin, K. Inman;An Introduction to Forensic DNA Analysis, Second Edition;CRC Press

2001;9780849302336

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

1. Úvod do forenzní genetiky, historie forenzní genetiky, vztah k forenzní biologii a sérologii

2.Sběr biologických stop a problematika extrakce DNA z forenzních vzorků

3.Charakterizace DNA - kvantifikace DNA, určení kvality a druhové specifity

4.Individualita jako komplexní pojem, principy identifikace osob

5.Repetitivní sekvence lidského genomu, STR markery

6.Metody analýzy STR markerů, genetický profil, analýza směsných vzorků

7.Forenzní analýza markerů na gonozomech a mitochondriální DNA

8.Populační genetika pro forenzní účely, forenzní statistika

9.Non-human typing - forenzní analýza živočichů a rostlin, forenzní mikrobiologie

10.Predikce fenotypových znaků analýzou DNA a další neidentifikační forenzní DNA analýzy

11.Forenzní genetická laboratoř, databázové DNA systémy

12.Genogeografie, genogenealogie, paleogenetika a biomolekulární archeologie

13.Kvalita v laboratoři

14.Genetika jako součást systému forenzních a kriminalistických věd a českého právního systému

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

Molekulová genetika, Analýza DNA

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (20.02.2018)

úspěšné absolvování ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha