PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Eukaryotní mikrobiologie - M320052
Anglický název: Eukaryotic Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1749
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Kurz Eukaryotní mikrobiologie navazuje na přednášky z Biologie, Mikrobiologie, Biochemie a Molekulární biologie a má za cíl prohloubit znalosti studentů o biologii protozoí, řas, hub a lišejníků, kteréžto jsou opomíjenými, ale z ekologického i biotechnologického hlediska velmi důležitými a zajímavými skupinami eukaryot. Důraz bude kladen na základní utřídění taxonomického obrazu této rozsáhlé skupiny eukaryot, fylogenetický vývoj, význam v přírodě i pro člověka z nepříznivých i příznivých hledisek. V závěru kurzu se studenti seznámí s tématem přispívání na Wikipedii.
Poslední úprava: Lipovová Petra (12.10.2023)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

taxonomicky zařadit eukaryotní organismy a navrhnout strategii na určení jejich fylogenetického zařazení,

popsat a vysvětlit recentní teorie vzniku eukaryotních buněk,

navrhnout využití hub a řas v biotechnologických aplikacích,

posoudit výhody a nevýhody využití hub a řas v bioremediačních technologiích,

vytvořit článek na Wikipedii.

Poslední úprava: Leonhardt Tereza (19.11.2021)
Literatura

D: Deacon, J.W.: Fungal Biology, 4th Edition, Blackwell Publishing, 2013, 9781405130660

D: Graham, L.E., Graham, J.M., Wilcox, L.W., Cook, M.E.: Algae (Third Edition), LJLM Press, 2016, 9780986393532.

D: Esteban, G.F., Fenchel, T.M.: Ecology of Protozoa (Second Edition), Springer, 2020, 9783030599782

Poslední úprava: Lipovová Petra (12.10.2023)
Studijní opory

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Leonhardt Tereza (19.11.2021)
Metody výuky

Výuka probíhá formou přednášek, samostudia v aplikaci e-learning a workshopu (Wikipedia).

Poslední úprava: Leonhardt Tereza (19.11.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou v aplikaci e-learning.

Poslední úprava: Kubová Petra (03.07.2023)
Sylabus

1. Eukaryogeneze

2. Eukaryotní diverzita 1: Úvod, Obazoa, Excavata

3. Eukaryotní diverzita 2: Amoebozoa, Sar

4. Eukaryotní diverzita 3: Sar

5. Eukaryotní diverzita 4: Archeplastida

6. Zvaná přednáška I

7. Houby 1: vznik, parazité, saprotrofové, mykorhiza

8. Houby 2: využití hub v biotechnologiích životního prostředí

9. Zvaná přednáška II

10. Biotechnologie řas

11. Práce s informačními zdroji na Wikipedii

12. Flash talks

13. Vlastní tvůrčí činnost na Wikipedii

14. Prezentace článku na Wikipedii

Poslední úprava: Lipovová Petra (12.10.2023)
Studijní prerekvizity

Biologie, Mikrobiologie, Biochemie, Molekulární biologie

Poslední úprava: Leonhardt Tereza (19.11.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Součástí hodnocení studenta je také publikace vlastního článku na české Wikipedii.

Poslední úprava: Kubová Petra (03.07.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha