PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Virologie - M320053
Anglický název: Virology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - český znakový jazyk
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s molekulárními základy virologie. Probírány jsou jednotlivé klíčové kroky životního cyklu virů se zaměřením na odlišnosti mezi různými skupinami. Dále se předmět zabývá virovou infekcí a patogenezí virových infekcí. Zmíněna jsou i neobvyklá infekční agens.
Poslední úprava: Lipov Jan (17.09.2023)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

• základy taxonomie virů, zejména Baltimorovy klasifikace

• metody stanovení virů

• popsat hlavní kroky životního cyklu virů

• základy přenosu virové infekce a její důsledky

• zhodnotit aktuální virové hrozby nejen v živočišné říši

Poslední úprava: Lipov Jan (17.09.2023)
Literatura

Jane Flint, Vincent R. Racaniello, Glenn F. Rall, Theodora Hatziioannou, Anna Marie Skalka: Principles of Virology, Multi-Volume, 5th Edition, Wiley, 978-1-683-67358-3

Poslední úprava: Lipov Jan (19.01.2022)
Sylabus

Úvod, klasifikace virů, infekční cyklus

Struktura virové částice, vstup viru do buňky

Replikace virových DNA genomů

Replikace virových RNA genomů

Úpravy virové pre-mRNA, syntéza proteinů

Intracelulární transport, skládání virové částice, opuštění buňky a maturace

Buňka jako virová továrna, základy antivirové obrany

Virová infekce

Patogeneze virových infekcí

Priony a obří viry

Aktuální virové hrozby v rostlinné i živočišné říši

referáty

Poslední úprava: Lipov Jan (17.09.2023)
 
VŠCHT Praha