PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výpočetní metody a modelování v oboru - M321004
Anglický název: Calculation Methods and Process Modelling
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Sluková Marcela doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N321016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět bude zaměřen na výpočty a modelování vztahů a parametrů používaných v potravinářských technologiích. Budou detailně probrány jednotkové operace probíhající při výrobě potravin. Budou řešeny speciální veličiny a navrženy jejich vzájemné vztahy, které jsou využívány a požadovány v praxi.
Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Znalost speciálních jednotek používaných v potravinářské technologii a vzájemné přepočty mezi empirickými jednotkami a základními jednotkami SI. Vlastnosti potravin a potravinářských surovin. Bilanční výpočty v potravinářských provozech, bilance skladů a skladového hospodářství. Entalpická bilance a procesy sdílení tepla, sušení potravinářských materiálů. Procesy dezintegrace, prosévání a granulační spektra. Modelování procesů na konkrétních případech.

Poslední úprava: Sluková Marcela (26.01.2018)
Literatura

Sluková M., Skřivan P., Hrušková M. (2017). CEREÁLNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE Zpracování obilovin - mlýnská a těstárenská výroba. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7592-000-3.

Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv (2017): Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-232-7.

Sluková M. a kol. (2016). Výroba potravin a nutriční hodnota. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-947-1.

Dostálová J., Kadlec P. (ed) a kolektiv (2014): Potravinářské zbožíznalství. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-208-2.

Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (ed) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-086-6.

Hasal P., Schreiber I., Šnita D. a kolektiv (2007): Chemické inženýrství I. 2 vydání. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-002-7.

Poslední úprava: Sluková Marcela (26.01.2018)
Studijní opory

Odborné články z databází: ScienceDirect, SciFinder, Chemical Abstracts

Materiály společností Bühler, AG., Diosna IsernHäger GmbH, Kornfeil, s.r.o.

Poslední úprava: Sluková Marcela (26.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Vypracování individuálního projektu (příkladová studie) a úspěšné splnění zkouškového testu.

Poslední úprava: Sluková Marcela (26.01.2018)
Sylabus -

1. Jednotky a veličiny ve fyzice a v technologii, jejich vzájemné vztahy.

2. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti potravin a potravinářských surovin.

3. Procesy desintegrace – postupy mletí obilovin a dalších rostlinných surovin

4. Granulace, granulační spektra, distribuce částic.

5. Vlastnosti sypkých materiálů, prosévání, manipulace a doprava.

6. Hmotnostní bilance.

7. Příklady bilancování ve vybraných potravinářských provozech.

8. Výtěžnost produktů a její vyjádření ve vybraných potravinářských provozech.

9. Bilance skladů surovin a produktů, principy skladového hospodářství.

10. Sušení, skladování, diagram vlhkosti vzduchu.

11. Tepelné procesy, pára a změny jejího stavu a jejich výpočty.

12. Entalpické bilance v technologiích oboru.

13. Sdílení tepla – příklady ve vybraných procesech.

14. Krystalizace, její kinetika, nukleace.

Poslední úprava: Sluková Marcela (26.01.2018)
Studijní prerekvizity

Fyzikální chemie

Matematika

Chemické inženýrství

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

Poslední úprava: Sluková Marcela (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Vypracování individuálního projektu (příkladová studie) a úspěšné splnění zkouškového testu.

Poslední úprava: Sluková Marcela (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha