Laboratoř chemické bezpečnosti potravin - M323003
Anglický název: Chemical Food Safety: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Stupák Michal Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N323014
Termíny zkoušek   
Anotace -
Po úvodní instruktáži jsou v pracovních skupinách realizovány předepsané úlohy (vybrané alternativy), ve kterých studenti řeší komplexní úkol zaměřený na analýzu vybrané skupiny sloučenin pomocí moderních analytických postupů.
Poslední úprava: JANSKAM (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Praktickou realizaci moderních analytických postupů včetně vyhodnocení výsledků a jejich interpretace v souladu s požadavky praxe.

Poslední úprava: JANSKAM (23.01.2018)
Literatura -

R: Materiály a návody potřebné pro realizaci jsou předány při zahájení laboratorního cvičení.

Poslední úprava: JANSKAM (23.01.2018)
Studijní opory -

Materiály a návody potřebné pro realizaci laboratorních úloh jsou předány při zahájení laboratorního cvičení.

Poslední úprava: JANSKAM (23.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Praktické dovednosti a princip stanovení organických kontaminantů (např. pesticidů, mykotoxinů, PCB, PBDE, PAU, PFAS…) v potravinách (extrakce, přečištění extraktu, identifikace a kvantifikace cílových látek, interpretace výsledků ve vztahu k legislativě).

Poslední úprava: JANSKAM (23.01.2018)
Sylabus -

1.týden: Úvod, organizace laboratoří, bezpečnost práce, zadání projektu.

2.- 3. týden: Příprava řešení projektů (výběr metod, odborná rešerše).

4.- 11. týden: Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

12.- 14. týden: Zpracování zprávy z řešeného projektu.

Poslední úprava: JANSKAM (22.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Speciální analýza potravin; Chemická bezpečnost potravin

Poslední úprava: JANSKAM (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast v laboratořích, vypracování protokolu a závěrečná obhajoba projektu.

Poslední úprava: JANSKAM (22.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
4 / 4 112 / 112