PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chemické bezpečnosti potravin - N323014
Anglický název: Chemical Food Safety: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: M323003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Po úvodní instruktáži jsou v pracovních skupinách realizovány předepsané úlohy (vybrané alternativy), ve kterých studenti řeší komplexní úkol zaměřený na analýzu vybrané skupiny sloučenin pomocí moderních analytických postupů.
Poslední úprava: Poustka Jan (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Praktickou realizaci moderních analytických postupů včetně vyhodnocení výsledků a jejich interpretace v souladu s požadavky praxe.

Poslední úprava: Poustka Jan (14.11.2012)
Literatura -

R: Materiály a návody potřebné pro realizaci jsou předány při zahájení laboratorního cvičení.

Poslední úprava: HOLADOVK (16.07.2013)
Studijní opory -

Materiály a návody potřebné pro realizaci laboratorních úloh jsou předány při zahájení laboratorního cvičení.

Poslední úprava: HOLADOVK (16.11.2012)
Sylabus -

1. Analýza potravinových aditiv a kontaminantů - uvedení do problematiky.

2. Instruktáž k práci s plynovým chromatografem (GC) vybaveným detektorem elektronového záchytu (ECD), dusíkovým-fosforovým detektorem (NPD), plamenovým-ionizačním detektorem (FID) a hmotnostně-spektrometrickým detektorem (MSD).

3. Instruktáž k práci s kapalinovým chromatografem (LC) vybaveným spektrofotometrickým detektorem (UV/VID) a evaporative light scattering detektorem (ELSD).

4. Instruktáž k práci s kapalinovým chromatografem (LC) vybaveným hmotnostně-spektrometrickým detektorem (MSD).

5. Instruktáž k aplikaci gelové permeační chromatografie (GPC, hydrofobní gel Bio Beads S-X3), adsorpční chromatografie (LSC, Florisil), extrakce na tuhou fázi (SPE), mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) a disperzní extrakce na tuhou fázi (QuEChERS).

6. Stanovení volného oxidu siřičitého ve víně titrační metodou.

7. Stanovení antioxidantů v rostlinném oleji metodou GC/FID po GPC přečištění.

8. a) Stanovení sorbové a benzoové kyseliny metodou HPLC/UV po SPE přečištění. b) Stanovení funkčních organických nanočástic s obsahem konzervačních prostředků a vitamínů metodou HPLC/UV s aplikací vylučovací chromatografie (SEC) a metodou UPLC/ELSD.

9. Analýza polárních pesticidů metodou LC/MS. a) Stanovení v hrubých extraktech. b) Stanovení v extraktech přečištěných metodou QuEChERS. c) Stanovení pesticidů na bázi kvartérních amoniových solí.

10. Analýza endogenních a exogenních kontaminantů metodou LC/MS. a) Analýza fusariových mykotoxinů deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu v obilovinách. b) Stanovení volného a maskovaného akrylamidu v potravinách. c) Stanovení vybraných perfluorovaných látek.

11. Stanovení polychlorovaných bifenylů ve vepřovém mase metodu GC/ECD po LSC přečištění.

12. Analýza pesticidů metodou SPME/GC/MS. a) Analýza organofosforových pesticidů v rýži. b) Analýza ethylenbis(dithiokarbamátů) v dětské výživě.

13. Stanovení organofosforových pesticidů v rýži metodou GC/NPD po přečištění extrakcí kapalina-kapalina.

14. Zhodnocení laboratoří.

Poslední úprava: Poustka Jan (09.12.2012)
Studijní prerekvizity -

Speciální analýza potravin; Chemická bezpečnost potravin

Poslední úprava: TAJ323 (23.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Práce na individuálním projektu 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha