PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemometrie - M323006
Anglický název: Chemometrics
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://mms02.vscht.cz/vyuka/
Garant: Drábová Lucie Ing. Ph.D.
Kosek Vít Ing. Ph.D.
Záměnnost : N323017
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Principy statistických metod využívaných v chemii, analýze potravin a dalších materiálů a senzorické analýze a jejich praktická realizace s využitím programů MS Excel a Statistica (aktuálních verzí). Práce s rozsáhlými datovými soubory (desetitisíce až statisíce hodnot)
Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Realizovat statistické analýzy s programy MS Excel a Statistica aktuálních verzí

Formulovat statistické závěry

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Literatura -

Z: Elektronická učebnice statistiky na http://www.statistica/cz

Z: Elektronická nápověda (help) v programu MS Excel

D: http://mms01.vscht.cz/vyuka/

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Studijní opory -

http://mms01.vscht.cz/vyuka/

http://www.statistica.cz/

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Vlčková Martina (30.01.2018)
Sylabus -

1. Opakování, základní pojmy z teorie pravděpodobnosti a ze statistiky, testování hypotéz

2. Statistické programové balíky, Statistica aktuální verze

3. Regresní analýza a korelační analýza

4. Analýza rozptylu

5. Základní principy multivariačních metod

6. Metody rozlišení vzoru

7. Metody shlukové analýzy, dendrogramy

8. Testování analytických metod a postupů

9. Testování laboratoří

10. Mezilaboratorní testy

11. Kontrola kvality, zpracování výsledků senzorických analýz

12. Laboratorní informační systémy

13. Další perspektivy vývoje chemometrie, samostatná práce - zadání

14. Samostatná práce - konzultace, zápočet

Poslední úprava: Pulkrabová Jana (30.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Matematika I

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Účast na výuce (80%), samostatná individuální práce - projekt, obhajoba projektu a zkouška

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha