Jakost v laboratorní a výrobní praxi - M323013
Anglický název: Quality in Laboratory and Manufacturing Practice
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kocourev.bluefile.cz/studijni-materialy/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tomaniová Monika Ing. Ph.D.
Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N323030
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Kvalita výrobků/služeb je rozhodující pro úspěšnost a důvěryhodnost výrobce/poskytovatele a tím spíše pro jejich uživatele i celou společnost. To zahrnuje i parametry významné pro ochranu zdraví, životního prostředí ale i pro ochranu spotřebitele a tržního prostředí. Stejně jako provozovatelé potravinářských podniků, také zkušební laboratoře musí systémovou péči o kvalitu zahrnout do své strategie a aktivně ji řídit. Znalosti mezinárodně uznávaných systémových požadavků na management kvality a bezpečnosti a pravidel pro jejich využití v praxi patří k základním znalostem na všech manažerských úrovních. Tento předmět má za cíl uvést studenty do problematiky managementu kvality jak při výrobě a distribuci potravin, tak i ve zkušebních a výzkumných laboratořích a dalších testovacích zařízeních, která se zabývají hodnocením kvality a bezpečnosti potravin, krmiv, léčiv, a kontrolou znečištění složek životního prostředí, zejména vody. Součástí předmětu je seznámení s právními a technickými normami nezbytnými pro zajištění kvality a bezpečnosti při výrobě potravin a s postupy, jak tyto požadavky v reálné praxi dosáhnout. V přednáškách a cvičeních jsou prezentovány příklady a případové studie, které se využijí i pro praktické procvičení.
Poslední úprava: Kocourek Vladimír (29.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • aplikovat principy řízení kvality ve zkušebních laboratořích různého typu a při odběrech vzorků potravin a složek životního prostředí,
  • dokumentovat a validovat analytické metody vhodné pro daný účel a provádět výpočet nejistoty výsledků zkoušek,
  • posuzovat shodu výsledků analýz se specifikacemi - limity, tolerancemi aj.,
  • uplatňovat principy SWOT a analýzy spolehlivosti v systému FMEA,
  • porozumět analýze rizika v systému kritických bodů (HACCP) a uplatňovat zásady správné hygienické a výrobní praxe,
  • využívat statistické metody pro řízení procesů ve výrobě i v laboratoři,
  • orientovat se v požadavcích na akreditaci laboratoří, certifikaci výrobků a příslušných systémů managementu
  • uplatňovat v praxi základní principy managementu kvality a bezpečnosti při zpracování a distribuci potravin.

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (13.09.2023)
Literatura -

Z: Právní předpisy EU a ČR, technické normy doporučené v přednáškách

Z: Koplík R., Poláková Š, Šrámek I.: Vzorkování III - Potraviny, zemědělství a předměty běžného užití. 2 THETA, Český Těšín 2016. ISBN 978-80-86380-80-3.

Z: Pokyn Eurachem / CITAC: Průvodce kvalitou v analytické chemii Pomůcka k akreditaci, Barwick (Ed), třetí vydání 2016). ISBN 978-80-86322-10-0. Dostupný z www.eurachem.cz

D: B. Magnusson and U. Örnemark (eds.) Eurachem Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics, (2nd ed. 2014). ISBN 978-91-87461-59-0. Available from www.eurachem.org.

D: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. ISO, Geneva (1993). (ISBN 92-67-10188-9) (Reprinted 1995: Reissued as ISO Guide 98-3 (2008), also available from http://www.bipm.org as JCGM 100:2008)

D: Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed. Guidance document SANTE/11312/2021. Available from www.eurl-pesticides.eu/docs/public/N

D: IFS Standard for auditing product and process compliance in relation to food safety and quality (version 8), IFS Berlin 2023. Available from www.ifs-certification.com.

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (13.09.2023)
Studijní opory -

e-learning (https://e-learning.vscht.cz/)

http://www.cai.cz

http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php

http://eur-lex.europa.eu/

http://www.szpi.gov.cz/

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (13.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Vlčková Martina (30.01.2018)
Sylabus -

1. Systémy managementu kvality a bezpečnosti ve výrobě a zkušebních laboratořích, modely managementu (ISO 9001 a 22000, GLP, ISO 17025).

2. Mezinárodní standardizace a zkušebnictví, certifikace výrobků a procesů, inspekce výroby, odpovědnost za výrobek.

3. Základní pojmy a definice používané analytickou laboratoří, přesnost výsledků zkoušek.

4. Výběr, verifikace a validace analytických metod, pracovní charakteristiky, standardizace.

5. Kalibrace, návaznost měření, referenční materiály, nejistoty výsledků měření.

6. Kontrola kvality v analytické laboratoři, statistické nástroje pro řízení kvality (SPC).

7. Audity v systému kvality, řízení dokumentace, nápravná opatření, zlepšování procesů.

8. Mezilaboratorní porovnání, testy způsobilosti, transfer a implementace analytických metod.

9. Vyjadřování a interpretace výsledků zkoušek, hodnocení shody se specifikacemi.

10. Laboratorní informační systémy, ochrana dat, vzorků a důvěrných informací.

11. Vzorkování zemědělských a potravinářských komodit a složek životního prostředí, vzorkovací plány, nejistota vzorkování, statistická přejímka.

12. Správná výrobní a hygienická praxe, analýza rizika a systém kritických bodů (HACCP).

11. Základní výrobní operace a jejich vliv na kvalitu a zdravotní nezávadnost potravin.

13. Integrita v produkci potravin a v laboratorní kontrole; autentikace potravin, falšování.

14. Úřední kontrola potravin, výkon odborného státního dozoru.

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (29.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie. Analýza potravin a přírodních produktů. Aplikovaná statistika. Potravinářská legislativa.

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (13.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování a prezentace seminární případové studie.

Písemný zkouškový test, úspěšná ústní zkouška.

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 3
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0 0
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.6 16
Práce na individuálním projektu 0.6 16
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.6 18
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84