PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Jakost v laboratorní a kontrolní praxi - N323030
Anglický název: Quality in Laboratory and Control Practice
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323013
Další informace: http://web.vscht.cz/kocourev/study.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc.
Tomaniová Monika Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M323013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kvalita výrobků anebo služeb je rozhodující pro úspěšnost a důvěryhodnost jejich poskytovatele (dodavatele). Tato oblast zahrnuje i požadavky významné pro ochranu zdraví, životního prostředí ale i pro ochranu spotřebitele a zdravého tržního prostředí. To jsou témata, která se dostávají do popředí zájmu a dodavatelé výrobků či služeb musí systémovou péči o kvalitu zahrnout do své firemní politiky a aktivně ji řídit. Znalosti mezinárodně uznávaných systémových požadavků na management kvality a základních pravidel pro jejich praktickou aplikaci patří ke znalostem, které jsou standardně vyžadovány od pracovníků na všech manažerských úrovních. Tento předmět má za cíl uvést studenty do problematiky managementu kvality (především) ve zkušebních a výzkumných laboratořích a dalších testovacích zařízeních zabývajících se hodnocením potravin a krmiv, léčiv a dalších chemických látek. V přednáškách a cvičeních jsou prezentovány příklady, které se využijí i pro praktické procvičení.
Poslední úprava: Kocourek Vladimír (29.07.2016)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pochopit základní principy systémů managementu kvality ve zkušebních laboratořích různého typu a při odběrech vzorků potravin a složek životního prostředí.

Navrhnout a validovat analytické metody vhodné pro daný účel a zhodnotit nejistotu výsledku zkoušek.

Samostatně zpracovat postupy pro řízení kvality v analytických / zkušebních laboratořích a umět je využívat (včetně statistického řízení procesů)

Posuzovat shodu výsledků zkoušek se specifikacemi a využívat mezilaboratorní porovnání pro prokazování kvality a zlepšování výkonnosti laboratoře.

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (29.07.2016)
Literatura -

Z: Kvalimetrie 9. Vhodnost analytických metod pro daný účel. Laboratorní příručka pro validaci. M. Suchánek Ed., EURACHEM-ČR, Praha 1999. ISBN 80-901868-7-4.

Z: ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Požadavky na zkušební a kalibrační laboratoře (ČNI Praha, 2010).

D: ČSN ISO 3534-1:2010 Statistika - slovník a značky. Část 1: Obecné statistické termíny používané v pravděpodobnosti (ČNI Praha, 2010).

D: TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy (ČNI Praha, 2010)

Z: Method validation and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed. Document DG SANTE/11945/2015.

D: Statistical Quality Control for the Food Industry, 3rd Edition (Merton R. Hubbard Ed.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2003. ISBN 0-306-47728-9.

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (29.07.2016)
Studijní opory -

http://kocourev.bluefile.cz/kvalita-v-laboratorni-a-kontrolni-praxi/

http://www.cai.cz

http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (06.10.2015)
Sylabus -

1. Požadavky na zkušební laboratoře testující potraviny, léčiva a složky životního prostředí; kvalita ve výzkumných laboratořích.

2. Základní pojmy a definice používané zkušební laboratoří - hodnocení výsledků měření a metod.

3. Kalibrace, návaznost měření, referenční materiály, identifikace zdrojů chyb.

4. Nejistoty výsledků měření a jejich využití v kontrole.

5. Dokumentace a validace analytických metod, SOP, standardizace, pracovní charakteristiky.

6. Kontrola kvality v analytické laboratoři: verifikace, kontrolní vzorky, statistické nástroje - regulační diagramy.

7. Systémy managementu kvality a bezpečnosti ve výrobě a zkušebních laboratořích, modely managementu (ISO 9001, 14001 a 2200x,GLP,ISO 17025).

8. Mezinárodní standardizace a zkušebnictví, certifikace výrobků a procesů, inspekce výroby, odpovědnost za výrobek, nařízení REACH.

9. Akreditace zkušebních laboratoří - podmínky a postupy, prokazování způsobilosti.

10. Audity v systému kvality, řízení dokumentace, prokazování shody, nápravná a preventivní opatření, zlepšování procesů, řízení návrhu.

11. Mezilaboratorní porovnání, certifikační studie, testy způsobilosti; transfer a implementace analytických metod.

12. Uvádění a interpretace výsledků zkoušek, validace dat, hodnocení shody se specifikacemi.

13. Laboratorní informační systémy, ochrana dat, vzorků a důvěrných informací, GALP.

14. Vzorkování zemědělských a potravinářských komodit, vzorkování životního prostředí, vzorkovací plány a protokoly, statistická přejímka.

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (29.07.2016)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I a II, Analýza potravin a přírodních produktů. Statistika.

Poslední úprava: Kocourek Vladimír (26.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha