Analýza biologicky aktivních látek - M323016
Anglický název: Analysis of Bioactive Compounds
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Darina doc. Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : AM323016
Záměnnost : N323045
Je neslučitelnost pro: AM323016
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V rámci předmětu jsou prezentovány principy a klíčové aplikace moderních izolačních, separačních a detekčních technik běžně využívaných v oblasti studia a charakterizace biologicky aktivních sloučenin. Zvláštní pozornost je věnována (i) aplikaci základních i pokročilých extrakčních technik; (ii) strategii účinné separace realizované pomocí plynové či kapalinové chromatografie; (iii) prezentaci jednotlivých instrumentálních technik se zaměřením na hmotnostní spektrometrii a její představení v případových studií. V závěru výuky jsou shrnuty praktické aspekty i problémy, které je nutné v praxi kvalifikovaným způsobem řešit.
Poslední úprava: Dvořáková Darina (22.10.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti se budou umět orientovat v následujících oblastech:

• Volba vhodného postupu přípravy vzorku (t.j. extrakční a přečišťovací technika) pro instrumentální stanovení cílových analytů;

• Princip a popis chromatografických technik (plynové či kapalinové chromatografie) pro analýzu komplexních směsí biologicky aktivních sloučenin;

• Charakterizace hmotnostní spektrometrie (ionizační techniky, hmotnostní analyzátory) a její využití ve spojení s chromatografií pro identifikaci i kvantifikaci analytů;

• Využití necílené analýzy (metabolomický fingerprinting /profilování) s následným statistickým zpracováním naměřených dat.

Poslední úprava: Dvořáková Darina (22.10.2021)
Literatura -

Stauffer M. (ed.): Calibration and Validation of Analytical Methods, A sampling of Current Approaches (2018), e-zdroj VŠCHT, ISBN: 978-1-78923-085-7; DOI: 10.5772/intechopen.69918

Naushad M. & Khan M.R. (ed): Ultra Performance Liquid Chromatography Mass Spectrometry, Evaluation and Applications in Food Analysis (2014), e-zdroj VŠCHT, ISBN: 9780429073953; https://doi.org/10.1201/b16670

Picó Y. (ed): Advanced Mass Spectrometry for Food Safety and Quality, Comprehensive Analytical Chemistry, Handboook, Volume 68, Pages 3-714 (2015), e-zdroj VŠCHT, ISBN: 978-0-444-63340-8

Kusch P. (ed): Gas Chromatography, Derivatization, Sample Preparation, Application (2019), e-zdroj VŠCHT, ISBN: 978-1-83881-866-1; DOI: 10.5772/intechopen.73339

Mutlu M. (ed): Biosensors in Food Processing, Safety, and Quality Control (2010); e-book: ISBN: 9780429104121; DOI: 10.1201/b10466

Beier R.C. & Stanker L.H. (ed): Immunoassays for Residue Analysis (1996); ISBN13: ‍9780841233799; DOI: 10.1021/bk-1996-0621

Poslední úprava: Dvořáková Darina (09.11.2021)
Studijní opory -

Výuková skupina na MS teams, kde budou studenti on-line vyplňovat krátké testy k ověření znalostí na konci každého výukového bloku. Po vyhodnocení testů budou se studenty výsledky diskutovány a nejčastější chyby vysvětleny.

Přehled technik:

http://www.ionsource.com/tutorial/spectut/spec1.htm

http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspecmenu.html

Poslední úprava: Dvořáková Darina (22.10.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Vlčková Martina (30.01.2018)
Sylabus -

1 Úvod do problematiky, představení a klasifikace biologicky aktivních látek

2 Obecná charakteristika analytického postupu, pracovní charakteristiky a validace, základní kroky v analýze biologicky aktivních látek

3 Základní a pokročilé extrakční techniky

4 Kapalinová chromatografie (základní teorie, výběr chromatografického systému, kolony a klasifikace stacionárních fází, konvenční detektory, optimalizace a vliv různých parametrů na separační proces)

5 Plynová chromatografie (základní teorie, nástřikové techniky, klasifikace kapilárních kolon, vliv různých parametrů na separační proces, optimalizace separace, kompletní dvourozměrná GC, konvenční detektory)

6 Hmotnostní spektrometrie (úvod a charakterizace aplikačního potenciálu, ionizační techniky, hmotnostní analyzátory, iontová mobilita, detekce)

7 Analýza těkavých látek technikou GC-MS (případové studie)

8 Analýza environmentálních kontaminantů technikou GC-MS (případové studie)

9 Analýza environmentálních kontaminantů technikou LC-MS (případové studie)

10 Bioanalytické metody I (biosenzory a přenosné systémy pro analýzu potravin)

11 Bioanalytické metody II (principy biomolekulárního rozpoznávání)

12 Analýza pesticidů a mykotoxinů (případové studie)

13 Analýza vitamínů a dalších významných biologických látek (případové studie)

14 Zápočtové projekty, diskuze, příprava na zkouškový test

Poslední úprava: Dvořáková Darina (22.10.2021)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie, Chemie potravin, Analýza potravin a přírodních produktů

Poslední úprava: Dvořáková Darina (22.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

K udělení zápočtu je nutné vypracovat skupinový projekt (3-4 studenti) ve formě prezentace, která shrne několik případových studií v oblasti analýzy vybrané skupiny biologicky aktivních látek. Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky, která se skládá z písemné části a případně ústní zkoušky.

Poslední úprava: Dvořáková Darina (22.10.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112