PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analýza biologicky aktivních přírodních látek - N323045
Anglický název: Analysis of Natural Bioactive Compounds
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323016
Garant: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Dvořáková Darina doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M323016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci předmětu jsou prezentovány principy a klíčové aplikace moderních izolačních, separačních a detekčních technik běžně využívaných v oblasti studia a charakterizace biologicky aktivních sloučenin. Zvláštní pozornost je věnována (i) aplikaci základních i pokročilých extrakčních technik; (ii) strategii účinné separace realizované pomocí plynové či kapalinové chromatografie; (iii) prezentaci jednotlivých instrumentálních technik se zvláštním zaměřením na hmotnostní spektrometrii a její představení v případových studií. V závěru výuky jsou shrnuty praktické aspekty i problémy, které je nutné v praxi kvalifikovaným způsobem řešit.
Poslední úprava: Dvořáková Darina (31.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Zvolit vhodný postup přípravy vzorku (t.j. extrakční a přečišťovací techniku) pro následující stanovení cílových analytů;
  • Využít separačních technik (plynové či kapalinové chromatografie) ve spojení s hmotnostně-spektrometrickou detekcí pro pro analýzu komplexních směsí přírodních sloučenin;
  • Porozumět základním charakteristikám jednotlivých ionizačních technik a hmotnostních analyzátorů a jejich využití pro identifikaci i kvantifikaci analytů;
  • Aplikovat necílenou analýzu (metabolomický fingerprinting /profilování) s následným statistickým zpracováním naměřených dat.

Poslední úprava: Dvořáková Darina (31.01.2018)
Literatura -

Z: Otles S. (ed.): Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, e-zdroj VŠCHT, ISBN 9781420045666.

Z: W.M.A. Niessen: Current Practice of Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Marcel Dekker, Inc., USA, 2001, ISBN 9780824704735.

Z: W.M.A. Niessen: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. CRC Press, Boca Raton, USA, 2006, ISBN 978-0-8247-4082-5.

Z: Watson J. T., Sparkman O. D.: Introduction to Mass Spectrometry. Wiley, Chichester, Velká Británie, 2007, ISBN 978-0-470-51634-8.

Poslední úprava: Dvořáková Darina (31.01.2018)
Studijní opory -

Přehled technik:

http://www.chem-ilp.net/labTechniques/LabTechniques.htm

http://www.chem.arizona.edu/massspec/

http://www.ionsource.com/tutorial/spectut/spec1.htm

http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspecmenu.html

Databáze látek, hmotnostní spektra:

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://www.chemspider.com/

http://www.massbank.jp/

http://metlin.scripps.edu/

Poslední úprava: Dvořáková Darina (31.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky, představení a klasifikace biologicky aktivních látek

2. Obecná charakteristika analytického postupu, pracovní charakteristiky a validace, základní kroky v analýze biologicky aktivních látek přírodního i antropogenního původu

3. Základní i pokročilé extrakční techniky se zaměřením na jejich využití v praxi (případové studie)

4. Plynová chromatografie (základní teorie, nástřikové techniky, klasifikace kapilárních kolon, vliv různých parametrů na separační proces)

5. Plynová chromatografie (optimalizace separace, kompletní dvourozměrná GC, konvenční detektory)

6. Kapalinová chromatografie (základní teorie, výběr chromatografického systému)

7. Kapalinová chromatografie (kolony a klasifikace stacionárních fází, konvenční detektory, optimalizace a vliv různých parametrů na separační proces)

8. Hmotnostní spektrometrie (úvod a charakterizace aplikačního potenciálu, ionizační techniky)

9. Hmotnostní spektrometrie (hmotnostní analyzátory, iontová mobilita, detekce)

10. Kvantifikační postupy a techniky, konfirmace, matriční efekty v GC a LC a možnosti jejich snížení a kompenzace

11. Základní přístupy v analýze biologicky aktivních látek (silice, vitaminy, glykosidy)

12. Základní přístupy v analýze biologicky aktivních látek (biogenní aminy, alkaloidy, mykotoxiny, environmentální kontaminanty)

13. Necílová analýza (metabolomický fingerprinting a profilování, případové studie)

14. Prezentace samostatných prací studentů, diskuze

Poslední úprava: Dvořáková Darina (31.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie

Poslední úprava: Dvořáková Darina (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

K udělení zápočtu je nutné zpracovat krátkou prezentaci popisující případovou studii v oblasti analýzy biologicky aktivních látek. Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky, která se skládá z písemné části.

Poslední úprava: Dvořáková Darina (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.4 39
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 35
Zkouškový test 45

 
VŠCHT Praha