PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semináře pokročilých metod analýzy - M402013
Anglický název: Advanced Analytical Methods: the Seminars
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N402035
Anotace -
Předmět je zaměřen na praktické demonstrace moderních analytických metod.
Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

zvolit vhodnou analytickou metodu při analýze vzorku

aktivně se seznámí s moderními analytickými technikami

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Literatura -

Z: před každou laboratorní exkurzí studenti obdrží příslušný studijní materiál

D: D. T. Harvey: Modern Analytical Chemistry, McGraw-Hill Science, 1994, ISBN-10: 0072375477

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní opory -

Žádné.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

1. Analytické aplikace laser diodové NIR spektroskopie

2. Určování geometrie molekul pomocí MW spektroskopie

3. Voltametrické studium redox reakcí v nano-kavitě cyklodextrinu

4. Sledování reakční kinetiky pomocí UV-VIS spektroskopie

5. Sledování nanostruktur povrchu pomocí rastrovacího tunelovacího mikroskopu

6. Fluorescenční spektroskopie při studiu biosystémů

7. Analýza povrchu metodou ESCA

8. Struktura nanomateriálů pomocí UV-VIS a laserem indukované VIS spektroskopie

9. Charakterizace nanočástic v polovodičích metodami molekulární fyzikální chemie

10. Studium samovolně uspořádaného systému metodou elektrochemické impedance

11. Studium nanostruktur katalyzátoru za podmínek in situ katalytické reakce

12. Studium průběhu elemetárních reakcí ve zkřížených molekulárních paprscích

13. Rotačně-vibrační vysoce rozlišená spektroskopie pomocí polovodičových diod

14. Laserová kinetická spektroskopie - měření časově rozlišených UV - VIS spekter

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Matematika A

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha