PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vícerozměrné statistické metody - M402016
Anglický název: Multivariate Statistical Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Ing. Člupek, Ph.D.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Člupek Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402039
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Tento předmět navazuje na předmět Analytická chemometrika. Zahrnuje různé multivariátní chemometrické metody včetně klasifikačních a regresních. Klade důraz na aplikaci metod při řešení konkrétních analytických problémů, což zahrnuje i zpracování experimentálních dat před samotnou statistickou analýzou.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Studenti budou umět:

Popsat základní principy vícerozměrné statistiky.

Připravit experimentální vícerozměrná data pro jejich statistické zpracování a vyhodnocení.

Vysvětlit principy multivariátních chemometrických metod, ať již klasifikačních, tak i regresních, a uplatnit tyto principy na konkrétních výsledcích spektrometrických měření.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

D:Meloun M., Militký J., Hill M: Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia Praha 2005, ISBN 80-200-1335-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

elektronické materiály dostupné v doméně vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

1. Datový vektor, datová matice a základní operace

2. Vícerozměrná rozdělení, výběrová rozdělení

3. Předúpravy dat - metody potlačení šumu, korekce základní linie, MSC korekce

4. Zpracování a úpravy datové matice

5. Odhady a testy hypotéz

6. Vícerozměrná analýza rozptylu

7. Průzkumová analýza dat

8. Analýza hlavních komponent

9. Diskriminační analýza

10. Shluková analýza

11. Fuzzy shluková analýza

12. Metoda PLS

13. Kanonická korelace

14. Regresní metody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha