PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Systémy managementu jakosti - M402017
Anglický název: Quality Management Systems
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Prokopec Vadim Ing. Ph.D.
Kaňa Antonín doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402040
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy a pochopit strukturu, postupy managementu jakosti, metrologie, normalizace, zkušebnictví, akreditace a certifikace v podmínkách analytické laboratoře.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Odhadnout nejistoty výsledků různými postupy

Validovat měřicí postup

Sestrojit a používat regulační diagramy

Organizovat, plánovat a vyhodnocovat mezilaboratorní postupy

Napsat příručku kvality pro laboratoř

Orientovat se v různých sytémech jakosti

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

Z:

1. Quality in Chemical Measurements, Neidhardt B., Wegscheider W. Eds., Springer-Verlag Berlin 2001. ISBN 978-3-540-65994-5

2. KVALIMETRIE 13. Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Metodická příručka. Kolektiv autorů Suchánek M. (Ed.), EURACHEM-ČR Praha 2003, ISBN 80-86322-01-7.

3. KVALIMETRIE 15. Použití informace o nejistotě k posuzování shody. Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků. Suchánek M. (Ed.), EURACHEM-ČR Praha 2008,ISBN 80-86322-03-3.

4. KVALIMETRIE 17. Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti. Pomůcka k zajišťování kvality v chemických, biochemických a klinických laboratořích. Suchánek M. (Ed.), EURACHEM-ČR Praha 2010. ISBN 80-86322-05-X

5. KVALIMETRIE 18. Názvosloví analytického měření: Úvod k 3. vydání Mezinárodního metrologického slovníku. Jak vyhovět požadavkům ISO 17025 na verifikaci metod. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2013, ISBN 80-86322-06-8.

6. KVALIMETRIE 19. Stanovení nejistoty analytického měření. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2014, ISBN 978-80-86322-07-0.

7. KVALIMETRIE 20. Vhodnost analytických metod pro daný účel. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2015, ISBN 978-80-86322-00-1.

8. KVALIMETRIE 21. Referenční materiály v chemické analýze. Nastavení a používání cílové nejistoty měření. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2016, ISBN 978-80-86322-09-4.

9. KVALIMETRIE 22.Průvodce kvalitou v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci. Suchánek M., Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR Praha 2017, ISBN 978-80-86322-10-0.

Poslední úprava: Kubová Petra (18.09.2019)
Studijní opory -

www.eurachem.cz/metodicke-listy.php

www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2012.pdf

Poslední úprava: Kaňa Antonín (01.02.2018)
Sylabus -

1. Koncepce, principy a nástroje managementu jakosti v analytické laboratoři

2. Národní a mezinárodní standardizace, zkoušení a certifikace výrobků, odpovědnost za výrobek

3. Systémy managementu jakosti - ISO 9000+, ISO 17025, ISO 15189, akreditace, OECD Správná laboratorní praxe - jejich hlavní rysy, porovnání a uplatnění v analytické laboratoři

4. Český akreditační systém, zařazení do mezinárodního rámce, postup při akreditaci

5. Příručka jakosti, principy řízené dokumentace

6. Validace analytických postupů

7. Metrologie v chemii, legální metrologie, metrologická návaznost

8. Referenční materiály, jejich použití a příprava, databáze COMAR

9. Nejistoty měření, porovnání s limitními hodnotami

10. Způsoby odhadu nejistot měření u analytických stanovení

11. Řízení jakosti, statistická regulace, regulační diagramy

12. Mezilaboratorní studie, zkoušení způsobilosti, externí hodnocení kvality

13. Analytická instrumentace, validace, kvalifikace, validace softwaru

14. Úloha mezinárodních organizací v oblasti kvality analytických měření

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní prerekvizity -
  • --
Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

zavěrečný test >50%

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha