PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Prvková analýza - M402024
Anglický název: Elemental analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc.
Neslučitelnost : M402001
Záměnnost : N402070
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na základní metody analýzy prvků na: chemickou analýzu (titrační, gravimetrické, fotometrické metody), spektrometrické metody (atomová absorpční, fluorescenční, emisní a hmotnostní spektrometrie) a elektrochemické metody (potenciometrie, voltametrie). Pozornost je věnována i přípravě vzorků pro analýzu.
Poslední úprava: Mestek Oto (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Studenti získají teoretické znalosti o nejrůznějších metodách prvkové analýzy: vážkové a titrační metody, metody optické spektrometrie (absorpční, fluorescenční a emisní spektrometrie), hmotnostní spektrometrie a elektroanalytické metody. Seznámí se s technikami zpracování vzorků před analýzou a problematikou zajištění čistého prostředí ve stopové laboratoři. Kromě stanovení celkové koncentrace prvků se také seznámí s metodami speciační analýzy pomocí spojení spektrálních a separačních metod.

Poslední úprava: Mestek Oto (23.01.2018)
Literatura -

Z: Cullen M.: Atomic Spectroscopy in Elemental Analysis, Blackwell, ISBN 1-84127-333-3

Z: Skoog D.A., West D.M., Holler F.J.: Fundamentals of Analytical Chemistry, 7. nebo novější vydání, Saunders College Publishing, ISBN 0-03-38-005938-0

Skripta: K. Záruba a kol., Analytická chemie, 1. díl, Vydavatelstvní VŠCHT Praha, 2016, ISBN 978-80-7080-950-1

K. Záruba a kol., Analytická chemie, 2. díl, Vydavatelstvní VŠCHT Praha, 2016, ISBN 978-80-7080-951-1

Skripta: Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektroskopie, Univerzita Pardubice 1997. ISBN 80-7194-114-X

Z: Ebdon L., Evans E.H., Fisher A.S., Hill S.J.: An Introduction to Analytical Atomic Spectrometry. Willey 1998, ISBN 978-0-471-97418-5

Poslední úprava: Mestek Oto (20.02.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/~koplikr/Atomov%c3%a1%20%20spektrometrie.pdf

Poslední úprava: Mestek Oto (23.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Studenti absolvují ústní zkoušku.

Poslední úprava: Mestek Oto (23.01.2018)
Sylabus -

1. Vážková analýza

2. Titrační analýza: acidimetrie a alkalimetrie, chelatometrie, argentometrie

3. Titrační analýza: oxidimetrie

4. Fotometrie

5. Atomová absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací

6. Atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací

7. Atomová fluorescenční a plamenová emisní spektrometrie

8. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

9. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

10. Speciační analýza stopových prvků

11. Potenciometrie, měření pH, iontově selektivní elektrody

12. Coulometrie

13. Voltametrie, polarografie

14. Příprava vzorků a experiment v prvkové analýze

Poslední úprava: Mestek Oto (23.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Základní znalosti analytické chemie

Poslední úprava: Mestek Oto (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Pro splnění ústní zkoušky musí student úspěšně zodpovědět dvě otázky ze seznamu otázek.

Poslední úprava: Mestek Oto (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 36
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha