PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Senzorová analýza - M402044
Anglický název: Sensor analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc.
Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402066
Anotace -
Předmět je zaměřen na oblast chemických senzorů (především optických a elektrochemických) navržených a využívaných hlavně pro stanovení léčiv a biologický významných analytů. Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o základních principech a vlastnostech senzorů, jejich návrhu, přípravě, konstrukci a použití v různých oblastech s důrazem na farmaceutický průmysl a klinickou analýzu. Zároveň jsou sledovány i nové trendy ve vývoji senzorů.
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (31.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat základní vlastnosti chemických senzorů.

Porozumět principům jednotlivých chemických senzorů.

Navrhnout jednoduchý senzor pro stanovení daného analytu (léčiva, protilátky) a zhodnotit jeho výhody a nevýhody pro danou oblast použití.

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (31.01.2018)
Literatura -

Z: Eggins B.R.: Chemical Sensors and Biosensors, Wiley, 2004. ISBN: 978-0-471-89914-3.

Z: Baldini F., Chester A.N., Homola J., Martelluci S.: Optical chemical sensors, Springer (2006) ISBN: 978-1-4020-4611-7.

D: Comprehensive Analytical Chemistry: Electrochemical Sensor Analysis, ed. S. Alegret and A. Merkoci, Vol. 49 (2007), Elsevier. ISBN: 978-0444530530.

D: Biosensors and Chemical Sensors - Optimizing Performance Through Polymeric Materials, ed. Edelman P.G., Wang J., Vol 487 (1992), ACS. ISBN: 978-0841222182

D: Biosensor Design and Application, ed. Mathewson P.R., Finley J.W., Vol 511 (1992), ACS. ISBN: 978-0841224940.

D: Chemical Sensors and Microinstrumentation, ed. Murray R.W., Dessy R.E., Heineman W.R., Janata J., Seitz W.R., Vol 403 (1989), ACS. ISBN:0-309-05175-4.

D: Borisov, S. M.; Wolfbeis, O. S.: Optical Biosensors, Chemical Reviews (2008), 108, 423-461. DOI: 10.1021/cr068105t.

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (21.02.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/senzory.pdf

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (31.01.2018)
Sylabus

1. Senzory: obecná definice, klasifikace, technologie výroby

2. Senzory: receptory, požadavky na vlastnosti receptoru jako senzorového elementu, detekční mechanizmy

3. Senzory: modifikace povrchu pomocí sebeskladných vrstev

4. Optické senzory: úvod, vlastnosti, upořádání, součásti optických senzorů; evanescentní senzory, speciální vlnovodné senzory

5. Optické senzory: miniaturizované senzory -tapery, rezonátory, nanočástice

6. Optické senzory: zobrazovací senzory, senzorová pole, nové senzorové materiály

7. Optické senzory: rezonance povrchových plazmonů (SPR)

8. Optické senzory: interferenční senzory, reflexní optické senzory, optické mřížky

9. Optické senzory: aplikace ve farmaceutickém průmyslu a diagnostice

10. Elektrochemické senzory: základní principy, vlastnosti a uspořádání (potenciometrie, voltametrie)

11. Biosenzory: příprava a elektrochemická detekce

12. Elektrodová pole - elektronické nosy a jazyky

13. Nanotechnologie pro vývoj senzorů

14. Aplikace senzorů ve farmaceutickém průmyslu a diagnostice

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (15.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha