PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Klasické experimenty fyzikální chemie z pohledu počítačových simulací - M403021
Anglický název: Experiments of Physical Chemistry in Light of Computer Simulations
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Heyda Jan doc. RNDr. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N403049
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je návrh mikroskopických teoretických modelů, které umožňují propojení klasických experimentů a počítačových simulací. Vybraná témata budou ilustrována na současných publikacích ve fyzikálně-chemických impaktovaných časopisech. Aparát statistické termodynamiky a techniky molekulárně dynamických simulací budou využity pro termodynamický popis systémů a jejich dynamiku. Kromě atomárních simulací se budeme věnovat i návrhu zhrubených, coarse-grained (CG) modelů, a provedeme srovnání s klasickými mean-field teoriemi (Flory, Debye-Hückel, Kramersova teorie). Nedílnou součástí předmětu jsou samostatné studentské projekty na zvolené téma, kde budou studenti pracovat s konkrétními teoretickými modely, probíranými v přednáškách.
Poslední úprava: Heyda Jan (15.02.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti se naučí navrhnout teoretické modely a vhodné počítačové simulace popisující klasické termodynamické a spektroskopické experimenty. Díky aktivní práci se současnou literaturou získají studenti přehled o aktuálních výzvách v oblasti teoretické fyzikální chemie. Předmět je zakončen prezentacemi samostatných studentských projektů, jejichž součástí bude návrh modelu, popis použitého teoretického aparátu a navržení postupu a případná realizace řešení.

Poslední úprava: Heyda Jan (15.02.2018)
Literatura

[1] D. Frenkel, B. Smit, Understanding Molecular Simulation, From Algorithms to Applications, Academic Press, 2nd Edition (2001)

[2] J.-P. Hansen, I.R. McDonald, Theory of Simple Liquids, Academic Press, 4th Edition (2013)

[3] P. E. Smith, E. Matteoni, et al., Fluctuation Theory of Solutions, CRC Press (2013)

[4] P. E. Smith et al., Chemical Potential Derivatives and Preferential Interaction Parameters in Biological Systems from Kirkwood-Buff Theory, Biophysical Journal, (2006), 91, 849-856.

[5] M. Rubinstein,‎ R. H. Colby, Polymer Physics, Oxford University Press, 1st Edition (2003)

[6] Publikace mezinárodních časopisů (výběr dle probíraných témat)

Poslední úprava: Heyda Jan (15.02.2018)
Studijní opory

Vyučující provede výběr publikací z mezinárodních časopisů a monografií na základě probíraných témat.

https://janheyda.wordpress.com/teaching/mdsimexp/

Poslední úprava: Heyda Jan (02.03.2018)
Sylabus

1) Úvod do počítačových simulací

2) Úvod do statistické termodynamiky a využití v analýze dat z počítačových simulací

3) Termodynamika binárních a ternárních roztoků – určení aktivitních koeficientů, vysolovací konstanty

4) Výpočet Kirkwood-Buffových integrálů z experimentálních dat

5) Metody výpočtu hydratační energie

6) Termodynamika roztoků (kalorimetrie)

7) Výpočet kinetických konstant z molekulárně dynamických simulací a z experimentálních dat

8) Metody určení reakční koordináty

9) Vliv kvality rozpouštědla na vlastnosti polymerů (hydratace, sorpce)

10) Vliv kvality rozpouštědla na vlastnosti gelů (sorpce, botnání)

11) Prezentace studentských projektů

12) Prezentace studentských projektů

13) Prezentace studentských projektů

14) Otevřená diskuze

Poslední úprava: Heyda Jan (15.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Získání zápočtu (splnění výpočetní části)

Vypracování individuálního projektu.

Poslední úprava: Řehák Karel (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha