PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Procesní projekt - M409007
Anglický název: Process Engineering: Project
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409041
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti řeší v předmětu "Procesní projekt" v typicky čtyřčlenných skupinách reálné průmyslové problémy pod vedením pracovníků, kteří byli v minulosti jejich skutečnými řešiteli, často ve spolupráci se zadavateli problémů z průmyslu. Předmět slouží jako prověrka schopností studentů řešit na základě syntézy dosud nabytých vědomostí praktické průmyslové problémy. Náplň projektů je různorodá od konceptuálního designu celých technologií po trouble-shooting jednotlivých zařízení. Součástí práce na projektu může být laboratorní práce. V cizině je obdobou předmětu kurs s názvem „Design“ a je obvykle chápán jako důležitý závěrečný předmět; protipól diplomové práce, která prověřuje vědecké schopnosti uchazeče. Předmět je vyučován především konzultačně se dvěma prezentacemi průběžných výsledků v průběhu semestru a závěrečnou obhajobou.
Poslední úprava: Rejl František (16.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Analyzovat reálný průmyslový problém a sestavit vystihující zadání problému
  • Sestavit simulační model analyzovaného procesu v prostředí komerčního simulačního programu nebo vyvinout vlastní specifický simulační software
  • Provést provozně technické i ekonomické zhodnocení navrhovaných řešení
  • Prezentovat řešení zadavateli a vypracovat výzkumnou zprávu
  • Spolupracovat na řešení ve skupině
Poslední úprava: Hladíková Jana (15.01.2018)
Literatura -

Z: Ray M.S., Johnson D.W.: Chemical Engineering Design Project, Gordon and Breach Science Publishers, ISBN 2-88124-713-X

D: Smith R.: Chemical Process Design and Integration. John Wiley, 2005 (ISBN 0-471-48681-7).

D: Sinnot R.K.: Chemical Engineering Design. 4th ed. Elsevier, 2005 (ISBN 0-7506-6338-6).

D: Peters M.S, Timmerhaus K.D., West R.E.: Plant Design and Economics for Chemical Engineers. McGraw-Hill, New York, 2003 (ISBN 0-07-119872-5).

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní opory -

James R. Couper, W. Roy Penney, James R. Fair and Stanley M. Walas

Chemical Process Equipment (Third Edition)

ISBN: 978-0-12-372506-6

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123725066

Poslední úprava: Hladíková Jana (15.01.2018)
Sylabus -

1. Zadání procesního projektu. Práce na projektu s konzultantem.

2. Přednáška: koncepční procesní design. Práce na projektu samostatná.

3. Přednáška: aplikace komerčních simulačních programů. Práce na projektu samostatná.

4. Přednáška: případová studie I. Práce na projektu s konzultantem.

5. Kontrolní den. Prezentace (před ostatními skupinami a konzultanty).

6. Přednáška: případová studie II. Práce na projektu s konzultantem z průmyslu.

7. Přednáška: případová studie III. Práce na projektu samostatná.

8. Přednáška: případová studie IV. Práce na projektu s konzultantem.

9. Práce na projektu samostatná.

10. Práce na projektu s konzultantem.

11. Kontrolní den. Prezentace (před ostatními skupinami a konzultanty).

12. Práce na projektu samostatná.

13. Kontrolní den s konzultantem.

14. Obhajoba. Prezentace před průmyslovými partnery

Poslední úprava: Hladíková Jana (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Procesní a systémové inženýrství

Modelování procesů v chemickém inženýrství

Procesní inženýrství a design (doporučeno)

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2.7 76
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Práce na individuálním projektu 4 112
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha