PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Průmyslové aplikace procesů sdílení hmoty - M409019
Anglický název: Mass-transfer Process Desing
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM409019, N409077
Je záměnnost pro: AM409019
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V rámci předmětu jsou probírány metody návrhů průmyslových výměníků hmoty a zařízení, v nichž je mezifázový přenos hmoty rychlost určujícím dějem. Jedná se o extrakční, absorpční a rektifikační kolony, fermentory, míchané probublávané reaktory, ejektorové kolony atd. tedy velkokapacitní výrobní a separační zařízení, bez nichž je průmyslová produkce nemyslitelná. Předmět syntetizuje znalosti získané v rámci chemického inženýrství, kursů přenosových jevů a modelování procesů. Používá se v něm také dat a metodik získaných v rámci vědecké činnosti ústavu a příklady vycházející i ze skutečných problémů řešených ústavem v průmyslové sféře.
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • modelovat základní typy průmyslových separačních zařízení
  • získávat pro tyto modely klíčové parametry (rovnovážná, hydraulická a transportní data)
  • analyzovat funkci reálných zařízení na základě procesních dat

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Literatura -

Z: Seader, Henley: Separation Process Principles (k zapůjčení v ústavní knihovně), ISBN 0-471-58626-9

Z: Nekovář: Difuzní procesy, VŠCHT Praha, 1988

Z: Nekovář: Difusní procesy. Sbírka příkladů (k zapůjčení u vyučujících), VŠCHT Praha, 1993, ISBN 80-7080-193-X

D: Bird, Stewart, Lightfoot: Transport Phenomena (k zapůjčení v ústavní knihovně), ISBN-13: 978-0470115398

D: Billet: Průmyslová destilace (k zapůjčení u vyučujících), Praha: SNTL, 1979

D: Treybal: Mass-transfer operations, McGraw-Hill, 1982.

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Studijní opory -

Elektronické verze, k dispozici u vyučujících:

Nekovář: Difuzní procesy, VŠCHT Praha, 1988

Rejl, Kordač: Průmyslové aplikace procesů sdílení hmoty, vyvíjený studijní materiál

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Sylabus -

1 - FÁZOVÉ ROVNOVÁHY VLE, LLE, DEFINICE DISTRIBUČNÍHO KOEFICIENTU

2 - ROVNOVÁŽNÝ STUPEŇ

3 - DIFERENCIÁLNÍ SEPARAČNÍ PROCESY

4 - VÍCESTUPŇOVÉ PROCESY S DODATEČNÝMI BOČNÍMI PROUDY

5 - VÍCESTUPŇOVÉ PROCESY S DODATEČNÝMI BOČNÍMI PROUDY A VÝZNAMNOU ZMĚNOU TOKŮ V KOLONĚ

6 - ÚČINNOST PATRA V KOLONOVÉM APARÁTU

7 - PLNĚNÉ ABSORPČNÍ/DESORPČNÍ KOLONY S VLIVEM AXIÁLNÍ DISPERZE

8 - SPOJITÉ SEPARAČNÍ PROCESY S ODPOREM V OBOU FÁZÍCH. TERNÁRNÍ DESTILACE.

9 - PROTIPROUDÁ EXTRAKCE V PLNĚNÝCH KOLONÁCH

10 - MÍCHANÉ PROBUBLÁVANÉ KONTAKTORY PLYN - KAPALINA

11 - SOUČASNÉ SDÍLENÍ TEPLA A HMOTY

12 - NÁVRHY PROCESŮ SE SOUČASNÝM SDÍLENÍM TEPLA A HMOTY

13 - HOMOGENNÍ AZEOTROPICKÁ DESTILACE. EXTRAKTIVNÍ DESTILACE

14 - ABSORPCE S CHEMICKOU REAKCÍ.

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Technická termodynamika

Modelování procesů v chemickém inženýrství

Základy sdílení hmoty

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.9 25
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha