PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Měření a řízení v průmyslových procesech - M444004
Anglický název: Measurement and control in industrial processes
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je koncipován jako průřez základy procesního měření a řízení, se zaměřením na chemické, potravinářské a biotechnologické procesy. Přednášky jsou věnovány označování měřicích a řídicích obvodů v technologických schématech se zřetelem na návrh pomocí specializovaného software, způsobům měření a konstrukci snímačů procesních veličin (např. teploty, tlaku, průtoku, hladiny, koncentračních veličin, hmotnosti apod.) a jejich zapojením do průmyslových procesů. Dále je výklad orientován na matematické modely procesů, regulátory, regulační obvody a akční členy. Součástí předmětu jsou praktická cvičení, v nichž se studenti seznámí se softwarem pro sběr a zpracování dat a pomocí simulovaných výpočtů ověří nastavení a funkci regulátorů na modelu průmyslového procesu.
Poslední úprava: Kopecký Dušan (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat statické a dynamické chování jednotlivých bloků regulačního obvodu.

Principy snímačů využívaných pro provozní měření základních technologických veličin (teplota, tlak, průtok, hladina, složení).

Zásady nastavení PID regulátoru.

Základy logického a počítačového řízení technologických procesů.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Deskriptory

měřicí technika

měření technologických veličin

měření teploty, tlaku, průtoku, hladiny, složení

řídicí technika

regulované soustavy, vytváření matematických modelů

PID regulátor

regulační obvod

logické řízení

počítačové řízení

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Literatura -

Z: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. Key Publishing Ostrava (2017), ISBN 978-80-7418-284-6.

Z: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl II. Řízení technologických procesů. Key Publishing Ostrava (2017), ISBN 978-80-7418-285-3.

Z: Kadlec K., Kmínek M.: Měřicí a řídicí technika, http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/

Z: Kadlec K., Měření technologických veličin (studijní materiály na internetu), https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

Z: Kmínek M., Nachtigalová I.: Řízení technologických procesů (studijní materiály na internetu), http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/

D: Altmann W.: Practical Process Control for Engineers and technicians. Elsevier, Amsterdam, 2005, ISBN 0750664002.

D: Lipták B. G., Venzcel K.: Instruments and Automation Engineers’s Handbook 5th. ed. CRC Press, 2017, ISBN 978-1-4987-2764-8.

D: Tůma J., R. Wagnerová, R. Farana, L. Landryová: Základy automatizace. ISBN 978-80-248-1523-7. Učební text VŠB. Dostupné také z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám:

http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mrt/predn/F0-txt-Bc.htm

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=42

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky měření a řízení v chemických, potravinářských a biotechnologických procesech, základní pojmy z měření a regulace, návrhy schémat technologických procesů pomocí vizualizačního software

2. Základy matematického modelování, analýza technologických soustav

3. Dynamické vlastnosti technických systémů, klasifikace soustav podle jejich dynamických vlastností, simulace dynamického chování soustav,

4. Regulátory typu P, PI, PID, jejich vlastnosti a použití, akční členy

5. Regulační obvod, spojitá, dvoupolohová a třípolohová regulace

6. Číslicové řízení, mikroprocesorové regulátory, adaptivní regulace

7. Průmyslové metody měření teploty

8. Průmyslové metody měření tlaku

9. Průmyslové metody měření výšky hladiny

10. Průmyslové metody měření průtoku a proteklého množství

11. Průmyslové metody měření vlhkosti plynů, kapalin a pevných látek

12. Chemické senzory a analyzátory průmyslových plynů

13. Kombinační a sekvenční logické řízení, programovatelné logické automaty

14. Průmyslové a informační sítě, komunikační sběrnice

Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2020)
Studijní prerekvizity -
  • - -

Poslední úprava: Cibulková Jana (08.05.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné složení zápočtu a zkoušky.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 110 / 112
 
VŠCHT Praha