PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Měřicí technika - M444006
Anglický název: Measuring Technique
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM444006, S444021
Je záměnnost pro: AM444006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (06.03.2018)
Náplní přednášek jsou měřicí metody a principy využívané u moderních snímačů pro měření teploty, tlaku, průtoku a proteklého množství, polohy hladiny a pro měření složení kapalných a plynných směsí. Posluchači se rovněž seznámí se způsoby zpracování signálu snímačů. Laboratorní cvičení jsou věnována termografii, snímačům tlaku, měření tepla, měření koncentrace plynů a par v ovzduší včetně měření emisí spalovacího procesu, zpracování signálů snímačů a bezdrátovým senzorům. Podle individuálního zadání zpracovávají studenti projekt technologického měření.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (06.03.2018)

Studenti budou umět:

Navrhovat a vybírat ze široké nabídky vyráběných snímačů vhodný snímač pro konkrétní aplikaci měření hlavních technologických veličin v laboratorních i provozních podmínkách.

Samostatně pracovat s měřicími přístroji a systémy pro měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku a s analyzátory plynů a kapalin.

Literatura -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (03.10.2023)

Z: Kadlec, K., a kol.: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů, Key Publishing, Ostrava 2017, ISBN 978-80-7418-283-9.

Z: Kreidl M.: Měření teploty. BEN Praha 2005, ISBN 8073001454.

Z: Ďaďo S., Bejček L., Platil A.: Měření průtoku a výšky hladiny. BEN Praha 2005, ISBN 807300156.

Z: Ďaďo S., Kreidl M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1999, ISBN 8001015009.

Z: Kadlec K.: Snímače tlaku - principy, vlastnosti a použití (část 1 až 4). AUTOMA č. 2, 7, 10, 11 (2007), ISSN 12129592.

Z: Kadlec K.: Snímače hladiny - principy, vlastnosti, použití (část 1 a 2). AUTOMA č. 5 a 6 (2005), ISSN 12129592.

Z: Kadlec K.: Snímače průtoku - principy, vlastnosti, použití (část 1 až 3). AUTOMA č. 10, 11 a 12 (2006), ISSN 12129592.

Z: Kadlec K.: Provozní analyzátory plynů. AUTOMA 10, 5-12, (2001), ISSN 12129592.

Z: Bartovský T.: Analyzátory emisí. VUSTE-Servis Praha 1994

D: Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis. CRC Press, 2003, ISBN 0849310830.

D: Váňa J.: Analyzátory plynu a kapalin. SNTL Praha, 1984.

D: Chudý V. a kol.: Meranie technických veličín. STU Bratislava, 1999, ISBN 8022712752.

Studijní opory -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (03.10.2023)

Studijní materiály k přednáškám:

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Studijní materiály k laboratorním cvičením:

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

e-kniha:

Lipták, B. G.: Process Measurement and Analysis.

http://www.scribd.com/doc/28840732/Instrument-Engineers-Handbook-Fourth-Edition-Volume-One-Process-Measurement-and-Analysis

Sylabus -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (03.10.2023)

Sylabus přednášek:

1. Skladba měřicího řetězce. Statické a dynamické vlastnosti měřicích přístrojů. Přehled principů snímačů.

2. Snímače teploty dotykové: termoelektrické a odporové (RTD, NTC a PTC termistory, diodové teploměry).

3. Bezdotykové snímače teploty - IČ-teploměry, termokamery. Termografie a termodiagnostika.

4. Snímače tlaku. Snímače tenzometrické, piezoelektrické, rezonanční. Vakuometry ionizační a tepelné.

5. Snímače hladiny. Hladinoměry kapacitní, ultrazvukové, radarové, ionizační.

6. Snímače průtoku a proteklého množství. Průtokoměry indukční, ultrazvukové a vírové.

7. Hmotnostní průtokoměry. Coriolisovy průtokoměry, tepelné průtokoměry.

8. Měření množství tepla. Poměrové a objektové měřiče tepla.

9. Snímače složení kapalin. Snímače hustoty. Snímače optických vlastností.

10. Snímače elektrické vodivosti, elektrochemické snímače.

11. Snímače složení plynných směsí. Optické absorpční analyzátory.

12. Magnetické analyzátory. Ionizační analyzátory - FID, PID. Odběr a úprava vzorku pro automatické analyzátory.

13. Analogové a číslicové zpracování signálu snímačů (měřicí můstky, aplikace OZ, převodníky).

14. Přenos signálu (proudová smyčka, HART, bezdrátový přenos).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (03.10.2023)
  • --
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Vrňata Martin prof. Dr. Ing. (03.10.2023)
  • Získání zápočtu z laboratorních cvičení.
  • Úspěšná prezentace individuálního projektu.
  • Úspěšné složení ústní zkoušky.
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha