PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Termografie a termodiagnostika - M444010
Anglický název: Thermography and thermodiagnostics
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fitl Přemysl Ing. Ph.D.
Záměnnost : N444030
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti se seznámí s teoretickými základy bezdotykového měření teploty, s přístrojovou technikou používanou při infračervené termografii, podrobně se seznámí s možnostmi využití termokamery v termografii a termodiagnostice, přičemž aplikace budou zaměřeny zejména do oblasti chemických a potravinářských technologií.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • pracovat s termokamerou, pořizovat termogramy,
  • posoudit vhodnost využití IČ-termometrie pro měření rozložení teploty na povrchu objektu
  • vyhodnocovat termogramy,
  • zpracovat zprávu o termografickém a termodiagnostickém měření.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Deskriptory -

bezdotykové měření teploty

emisivita

detektory tepleného záření

termografie

termogram

termodignostika

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Literatura -

Z: Kreidl M.: Měření teploty. BEN Praha 2005, ISBN 8073001454.

Z: Lysenko V.: Detektory pro bezdotykové měření teplot. BEN Praha 2005, ISBN 8073001801802

D: Minkina W., Dudzik S.: Infrared Thermography. Wiley 2009, ISBN 9780470747186

D: The Ultimate Infrared Handbook. Published by FLIR Systems. http://www.flir.com/uploadedFiles/Thermography/MMC/Brochures/T559243/T559243_EN.pdf

D: Příručka termografie. http://www.termokamera.com/testo/5-Zaklady-termografie/42-Prirucka-termografie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám:

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Studijní materiály k laboratorním cvičením:

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

e-knihy:

Příručka termografie. http://www.termokamera.com/testo/5-Zaklady-termografie/42-Prirucka-termografie

FLIR - The Ultimate Infrared Handbook. http://www.flir.com/uploadedFiles/Thermography/MMC/Brochures/T559243/T559243_EN.pdf

Basics of non contact temperature measurement. http://www.micro-epsilon.cz/download/products/dat--infrared-basics--en.pdf (november 2012)

FLIR - IR Automation Guidebook. http://www.flir.com/uploadedFiles/Thermography/MMC/Brochures/T559213/T559213_EN.pdf

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Metody výuky -

Přednášky:

Studijní texty k přednáškám jsou k disposici na internetu.

Laboratorní cvičení:

Učební texty a návody k laboratorním pracím jsou k disposici na internetu.

Před započetím práce jsou studenti testováni ze znalostí dané problematiky písemně nebo ústně.

Individuální projekt:

Studenti zpracují individuální projekt s tématikou termografie či termodiagnostiky. Zadání projektu vychází ze studijního zaměření studenta. Prezentace a obhajoba projektu proběhne v rámci ústní zkoušky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Před započetím každé laboratorní práce jsou studenti testování písemně nebo ústně.

Protokol k dané laboratorní práci zpracovávají písemně a odevzdávají v elektronické formě do týdne po absolvování práce.

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních prací.

Zkouška je ústní. Součástí zkoušky je prezentace a obhajoba projektu podle individuálního zadání. Otázky u zkoušky zahrnují problematiku podle sylabu předmětu a ke studiu jsou postačující podkladové materiály k přednáškám.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Sylabus -

Sylabus přednášek:

1. Teoretické základy bezdotykového měření teploty. - Vyzařování těles, spektrum záření, černé těleso. Planckův vyzařovací zákon, Wienův zákon posuvu, Stefan Boltzannův zákon, Kirchhofův zákon. Emisivita, absorbance, reflektance, transmitance, spektrální zářiče, šedá tělesa.

2. Emisivita objektu a propustnost prostředí. - Závislost emisivity na vlnové délce a na teplotě. Stanovení emisivity. Emisivita a transmitance různých materiálů.

3. Detektory tepelného záření. - Tepelné a fotonové detektory. Spektrální citlivost detektorů.

4. Přístroje pro bezdotykové měření teploty. - IČ teploměry širokopásmové, úzkopásmové, poměrové. Jasový pyrometr. Pyrometry s vláknovou optikou.

5. Zásady měření IČ teploměrem. - Optika IČ teploměru, zorné pole. Zaměřovací systémy. Vlivy působící při měření.

6. Termografie - zobrazování teplotních polí. - IČ termografie. Zobrazování teplotních polí. Principy termovizních systémů. Detektory termokamer.

7. Termokamery. - Měřicí IČ termokamery, konstrukční uspořádání. Parametry termokamer (NETD, FOV, IFOV).

8. Termografické měření. - Vlivy působící při měření (odražené záření, emise z atmosféry, propustnost atmosféry).

9. Termogramy a jejich vyhodnocení. - Vizualizace termovizního snímku, vyhodnocení termogramu, software pro vyhodnocení termogramů.

10. Kalibrace infračervených teploměrů a termokamer. - Kalibrační černá tělesa. Kontrola správnosti měření IČ teploměrem.

11. Nejistoty a chyby při bezdotykovém měření teploty. - Nejistoty ve stanovení emisivity, chyby při nerespektování propustnosti atmosféry a záření okolního prostředí, chyby při nesprávném zaměření objektu.

12. Aplikační možnosti bezdotykových teploměrů. - Použití IČ teploměrů. Teplotní a spektrální rozsahy IČ teploměrů. Výběr vhodného přístroje. Příklady využití IČ-teploměrů. Porovnání měření IČ teploměrem a termokamerou. Přednosti a nedostatky bezdotykového měření teploty.

13. Termodiagnostika. IČ termodiagnostika. Příklady využití termodiagnostických měření v průmyslu, energetice, stavebnictví, medicíně, k zabezpečovacím účelům.

14. Termodiagnostika v chemii a potravinářství. - Termodiagnostika tepelných zařízení, hladiny v nádržích, v chemickém průmyslu, k detekci úniku plynů, v potravinářském průmyslu, v laboratorním výzkumu. Termodiagnostika chemických senzorů.

Poslední úprava: Fitl Přemysl (19.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
  • Získání zápočtu z laboratorních cvičení.
  • Úspěšná prezentace individuálního projektu.
  • Úspěšné složení ústní zkoušky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.4 39
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha